Thanh tra, kiểm tra

Thông báo kết luận thanh tra số 276/TB-TTBNV ngày 11/6/2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk.Tải file đính kèm

10:33 17/06/2020 | Lượt xem : 7746

File đính kèm.

Xem toàn văn Kết luận thanh tra Tại đây Tải về