Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

14:50 08/07/2020 | Lượt xem : 943

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây Tải về

Tin khác