Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

12:55 12/03/2020 | Lượt xem : 1853

File đính kèm.

Xem toàn văn Kế hoạch Tại đây Tải về

Tin khác