Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

10:00 20/12/2018 | Lượt xem : 5086

Xem toàn văn Quyết định số 2636/QĐ-BNV và Bảng chỉ số cải cách hành chính : Tại đây