Công tác kế hoạch

Quyết định số 2520/QĐ-BNV ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ

15:00 21/11/2018 | Lượt xem : 1814

Xem toàn văn Quyết định số 2520/QĐ-BNV và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ: Tại đây

Tin khác