Công tác kế hoạch

Quyết định số 2401/QĐ-BNV ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc Đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội

09:00 02/11/2018 | Lượt xem : 1204

Xem toàn văn Quyết định số 2401/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác