Công tác kế hoạch

Quyết định số 833/QĐ-BNV ngày 17/5/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch của Bộ Nội vụ triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ

15:00 25/05/2018 | Lượt xem : 1463

Xem toàn văn Quyết định số 833/QĐ-BNV và Kế hoạch: Tại đây

Tin khác