Công tác kế hoạch

Quyết định số 695/QĐ-BNV ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục: Thanh niên

10:00 26/04/2018 | Lượt xem : 1301

Xem toàn văn Quyết định 695/QĐ-BNV: Tại đây
Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác