Công tác kế hoạch

Quyết định số 2642/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2019

14:29 19/12/2018 | Lượt xem : 1625

Xem toàn văn Quyết định số 2642/QĐ-BNV và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2019: Tại đây

Tin khác