Công tác kế hoạch

Quyết định số 1585/QĐ-BNV ngày 16/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025

08:12 09/03/2018 | Lượt xem : 1333

Xem toàn văn Quyết định 1585/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác