Biểu mẫu

Phụ lục công văn số 354/BNV-ĐT ngày 19/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

14:02 22/01/2016 | Lượt xem : 4765

Xem toàn văn Phụ lục công văn số 354/BNV-ĐT: Tại đây

Tin khác