Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11:00 02/06/2017 | Lượt xem : 8735

Xem toàn văn Báo Cáo Chỉ số CCHC: Phần 1, Phần 2.I, Phần 2.II, Phần 3Phụ lục 1-5, Phụ lục 6-8