Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

10:22 26/10/2016 | Lượt xem : 8126

STT

Nội dung

Tổng số

I

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (30/9/2016)

56.839

1

Đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1.109

2

Đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

55.730

II

Biên chế (năm 2016)

2.369.972

1

Tổng số biên chế công chức

272.952

2

Tổng số người làm việc (biên chế sự nghiệp)

2.097.020

Nguồn: Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ

Tin khác