Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

00:00 01/03/2020 | Lượt xem : 2260

STT

Nội dung

Tổng số

1

Tổng số tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động (thuộc 15 tôn giáo)

38

2

Tổng số cơ sở thờ tự

29,660

3

Tổng số chức sắc

57,409

Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ cung cấp
(Thống kê về tôn giáo theo báo cáo của Ban Tôn giáo các địa phương tính đến tháng 11/2019)

Tin khác