Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

00:00 01/01/2000 | Lượt xem : 7804

STT

Nội dung

Tổng số

1

Thực hiện thẩm định, cho phép thành lập mới ; ; 

53 hội, 22 quỹ; giải thể 01 hội

2

Thu hồi giấy phép 

02 quỹ

3

Trung bình hàng năm cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

50

Nguồn: Báo cáo số 135/BC-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ; Thông tin tiếp tục được cập nhật.

Tin khác