Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

00:00 01/01/2000 | Lượt xem : 20629

STT

Nội dung

Tổng số

(Người)

1

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021

247.344

 2Biên chế sự nghiệp năm 2021 1.783.174
3Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố  1.031.851

Nguồn: Báo cáo số 135/BC-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ; Thông tin tiếp tục được cập nhật.

Tin khác