Thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Yên Bái

15:40 03/10/2019 | Lượt xem : 4863

Sáng ngày 03/10, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Yên Bái. 

Làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến trình bày báo cáo tại Buổi kiểm tra

 

 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái tại buổi kiểm tra, từ công tác tuyên truyền, quán triệt, đặc biệt là từ việc tăng cường công tác kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính của UBND tỉnh, đã tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn tỉnh. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tích cực, chủ động quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các đơn vị trực thuộc. Qua đó, đã góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và xã hội.

Về biên chế công chức, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã thực hiện giao 2.047 biên chế công chức cho các cơ quan đơn vị, giảm 430 biên chế so với năm 2015, đạt tỷ lệ 17,36%. Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã thực hiện giao 20.354 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp, giảm 1.879 người làm việc so với năm 2015, đạt tỷ lệ 8,45%. Số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đến năm 2021 của tỉnh Yên Bái được Bộ Nội vụ thẩm định là 452 người. Năm 2019, UBND tỉnh đã giao 443 chỉ tiêu đến các cơ quan, đơn vị, thấp hơn so với Bộ Nội vụ thẩm định là 09 chỉ tiêu.

Về vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo theo quy định. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm đối với một số cơ quan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế), các cơ quan, địa phương khác đang khẩn trương thực hiện theo quy định.

Đối với đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái.

Về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, sau khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh Yên Bái đã giảm được 135 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc. Trong đó, cơ quan hành chính giảm được 84 cơ quan, đơn vị, đầu mối; đạt tỷ lệ 25,5% so với năm 2017 (cấp tỉnh giảm 01 cơ quan hành chính, 56 cơ quan, đơn vị đầu mối, trực thuộc; cấp huyện giảm 27 phòng, ban trực thuộc). Đối với đơn vị sự nghiệp, giảm 51 đơn vị, đạt tỷ lệ 6,7% so với năm 2017 (cấp tỉnh giảm 30 đơn vị; cấp huyện giảm 21 đơn vị).

Về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Yên Bái đã giảm được 797 biên chế. Trong đó, cơ quan hành chính giảm 357 biên chế (cấp tỉnh giảm 157 biên chế; cấp huyện giảm 200 biên chế). Đơn vị sự nghiệp giảm 440 biên chế (cấp tỉnh giảm 379 biên chế; cấp huyện giảm 61 biên chế).

Về tổ chức bộ máy, giảm được 362/1.319 cơ quan, đơn vị, phòng, ban, đạt tỷ lệ 27,4%, trong đó, cơ quan, tổ chức hành chính giảm 121/368, đạt tỷ lệ 32,8%; đơn vị sự nghiệp giảm 241/951, đạt tỷ lệ 25,3%. Về biên chế công chức hành chính giảm 430 biên chế so với năm 2015, đạt tỷ lệ 17,36%; về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 1.879 người làm việc so với năm 2015, đạt tỷ lệ 8,45%.

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, tỉnh Yên Bái đã được Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thẩm tra đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện là 909 người; trong đó, cơ quan hành chính (từ cấp huyện trở lên) là 71 người; đơn vị sự nghiệp công lập là 594 người; cán bộ, công chức cấp xã là 242 người và khối doanh nghiệp là 02 người.

Tỉnh Yên Bái đã bố trí 187 cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức dôi dư sau sắp xếp. Số lượng lãnh đạo, quản lý của các đơn vị đảm bảo số lượng theo quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thuận trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo và phù hợp với điều kiện cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về tuyển dụng công chức, từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức 01 kỳ tuyển dụng công chức chung cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Quy trình, trình tự cách thức tổ chức thực hiện tuyển dụng đảm bảo đúng quy định, kết quả đã tuyển dụng 112 công chức, trong đó ngạch chuyên viên và tương đương là 110 người, ngạch cán sự là 02 người. Về tuyển dụng viên chức, kết quả tuyển dụng viên chức từ năm 2012 đến nay đã tuyển dụng được 3.534 viên chức.

Về công tác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 3.187 lượt người. Trong đó, cấp tỉnh là 1.899 lượt người, cấp huyện là 1.288 lượt người.

Nhìn chung, về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ bản đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của từng công chức, viên chức khi được bổ nhiệm theo các quy định của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, có một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình thủ tục, đến nay cơ bản đã khắc phục và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, tỉnh Yên Bái còn 01 đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá quy định là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (vượt 01), tỉnh dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp bố trí vị trí công tác phù hợp tại cơ quan khác trong thời gian tới và số lượng cấp phó là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh còn vượt so với quy định là 13 người.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư cũng được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

Toàn cảnh Buổi kiểm tra

 

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tổ công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Yên Bái trong việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2016, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đã cáo báo cáo khắc phục những hạn chế theo Kết luận. Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị tỉnh Yên Bái báo cáo thêm về số lượng, kết quả khắc phục đối với số công chức, viên chức được bổ nhiệm còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn.

Đề nghị UBND tỉnh Yên Bái báo cáo thêm về số lượng biên chế đã giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Bên cạnh đó, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Yên Bái báo cáo rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc đã chuyển sang cơ chế tự chủ và bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Yên Bái đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu; phấn đấu đến năm 2021 phải tinh giản đạt tối thiểu 10% theo quy định, cần bổ sung số liệu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Yên Bái bổ sung thêm số lượng biên chế của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang các đơn vị tự chủ 100% chi thường xuyên; chính sách thu hút trong tuyển dụng; xét tuyển đặc cách. Về số lượng cấp phó trong cơ quan, đơn vị còn cao hơn so với quy định, UBND tỉnh cần bổ sung thêm lộ trình thực hiện để phù hợp với quy định; chính sách đối với cán bộ vùng dân tộc thiểu số; bổ sung thêm phần đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh… 

 

 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ Trần Xuân Hiền phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

 

* Kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” của tỉnh Yên Bái

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng năm 2019, công tác dân vận chính quyền các cấp trong tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh ổn định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với thực hiện chủ đề Năm Dân vận chính quyền 2019, nhất là trong công tác cải cách hành chính có bước đột phá mạnh mẽ với sự thành lập bộ phận hành chính công đối với 9/9 huyện, thị xã, thành phố, 180/180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả giúp nâng cao đời sống Nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: công tác nắm bắt và dự báo tình hình Nhân dân, công tác thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình một số vấn đề nảy sinh tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời; việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số chương trình của tỉnh liên quan đến công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị còn chậm; việc đăng ký xây dựng mô hình Dân vận khéo 2019 gắn với thực hiện chương trình 144-CTr/TU của Tỉnh ủy ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn có sự chồng chéo, trùng lặp.

Tại buổi làm việc Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ Trần Xuân Hiền cho rằng, việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp trong thời gian qua đã có những kết quả tích cực.

Ông Trần Xuân Hiền đề nghị UBND tỉnh Yên Bái tăng cường thực hiện Đề án văn hoá công sở; tập trung thực hiện chính sách nói chung, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và công tác xây dựng nông thôn mới. Quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới…

 

 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Hoàng Văn Thuyên phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

 

Báo cáo giải trình các kiến nghị của Tổ công tác, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Hoàng Văn Thuyên cho biết, tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định, tỉnh Yên Bái thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định hiện hành.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Hoàng Văn Thuyên khẳng định, không còn trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn. Về công tác bổ nhiệm, cũng không còn trường hợp nào thiếu điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Về Trung tâm hành chính công, hiện nay, các xã đã có các trung tâm hành chính công để tiến hành tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được thuận lợi nhất nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Về những ý kiến góp ý, trao đổi của thành viên Tổ công tác, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái khẳng định nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, thời gian qua, việc thực hiện các quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được tỉnh thực hiện triển khai nghiêm túc. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ về công tác quản lý biên chế, đến nay đã giảm được tỷ lệ nhất định.

Trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, năm 2019, tỉnh Yên Bái chỉ thực hiện các công việc của Trung ương giao, còn các công việc việc thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được triển khai thực hiện từ năm 2018. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW trong báo cáo đã nêu cụ thể và trong 3 năm, tỉnh Yên Bái đã tiết kiệm được hơn 925 tỷ đồng để chuyển từ chi thường xuyên sang chi đầu tư phát triển.

Về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết, tỉnh đã khắc phục và thực hiện nghiêm túc các kết luận trong Kết luận thanh tra, không có trường hợp ngoại lệ nào, riêng trường hợp cấp phó trong Sở Tài nguyên và Môi trường thì tỉnh đã có một báo cáo riêng. Trường hợp không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện thì tỉnh ra quyết định thu hồi. Trường hợp đã đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tỉnh đề nghị được tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì không còn trường hợp nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm.

Đối với các nội dung được Tổ công tác quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng với chính quyền chưa có quy định rõ ràng nên hiện đang bị vướng mắc như: về mô hình tổ chức hoạt động, thẩm quyền, bổ nhiệm, vị trí việc làm thì chính quyền đã rõ, nhưng bên Đảng thì chưa, chế độ tiền lương, phụ cấp, kinh phí hoạt động, tiêu chuẩn cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Việc thu hút và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc xét tuyển đặc cách chủ yếu áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh ưu tiên cho nhân lực chất lượng cao của ngành Y tế (chuyên khoa I, II), hỗ trợ toàn bộ chi phí cho cán bộ, công chức, viên chức học sau đại học.

Đối với cán bộ trẻ, cán bộ là dân tộc thiểu số, tỉnh đã ban hành Đề án để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Qua 3 vòng thi tuyển tỉnh đã tuyển chọn được 150 cán bộ, công chức để đưa vào đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án.

Về số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị được tỉnh làm tương đối nghiêm và sẽ hoàn thành vào năm 2021 theo đúng quy định. Riêng đối với trường hợp Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ sắp xếp trong năm 2020 và năm 2021.

Đối với công tác dân vận chính quyền, tố cáo kéo dài, hiện tỉnh Yên Bái chỉ còn 01 vụ và đã có báo cáo xin ý kiến Thanh tra Chính phủ để giải quyết dứt điểm trong năm 2019.

Về việc tinh giảm biên chế còn thấp theo ý kiến của Tổ công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định, sẽ thực hiện đủ 10% vào năm 2021 theo quy định. Về sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, tỉnh đã thực hiện điều động, luân chuyển để đảm bảo không đưa ai ra khỏi bộ máy.

Việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh để triển khai thực hiện nghiêm kết luận thanh tra…

 

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

 

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ theo yêu cầu với số liệu đầy đủ, sinh động và thành phần tham dự đầy đủ với sự tham gia của Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, công tác tiếp công dân… Đây là bước để tỉnh Yên Bái chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Rà soát lại các trường hợp vi phạm và xử lý triệt để các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ, xử lý dứt điểm trong năm 2019 và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cố gắng nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; đồng thời, chỉ ra những cơ quan, đơn vị nào chưa thực hiện tốt, những chỉ số nào chưa tốt còn hạn chế để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới, những cơ quan, đơn vị, chỉ số nào tốt thì tiếp tục phát huy.

Rà soát, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi có Nghị định của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan tham mưu của Đảng.

Rà soát và quyết liệt hơn nữa việc tinh giản biên chế theo quy định, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mà không đảm bảo 02 tiêu chí theo quy định.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là vai trò tiếp công dân của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước…

Về công tác dân vận chính quyền, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao việc thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền của tỉnh nói riêng.

Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao vị trí vai trò của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Đổi mới trong hoạt động, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện gần dân. Tập trung giải quyết những bức xúc của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, chính sách của cán bộ, công chức và những vấn đề bức xúc mà báo chí nêu.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó có nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chế độ chính sách và các quy định ảnh hưởng, gây phiền hà đến người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để nghiên cứu, xây dựng các tiêu chính đánh giá mô hình dân vận khéo, thường xuyên định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa vào tiêu chí thi đua. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận chính quyền. 

 

* Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

Một số hình ảnh tại Buổi làm việc:

 


 

Anh Cao