Thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Long An

15:36 25/09/2019 | Lượt xem : 3105

Sáng ngày 25/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Long An.
Làm việc với Tổ công tác có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An Nguyễn Văn Bon báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An Nguyễn Văn Bon cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả các Văn bản của Trung ương; UBND tỉnh Long An đã ban hành các văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ; chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, đảm bảo công chức, viên chức thật sự trong sạch, bảo đảm có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác.

Về công tác phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, UBND tỉnh Long An đã ban hành các kế hoạch và tổ chức quán triệt đầy đủ, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Về biên chế công chức, năm 2018, Trung ương đã phân bổ cho tỉnh Long An tổng số 2.515 chỉ tiêu biên chế, tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là 2.515 chỉ tiêu (bằng với số biên chế của Bộ Nội vụ giao). Năm 2019, Trung ương đã phân bổ cho tỉnh Long An tổng số 2.463 chỉ tiêu biên chế, tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là 2.463 chỉ tiêu, sau đó đã bàn giao 88 chỉ tiêu biên chế từ Chi cục quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương về Tổng cục quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương theo Quyết định số 224/QĐ-BNV ngày 21/3/2019 của Bộ Nội vụ.

Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2019, Trung ương thẩm định và phân bổ cho tỉnh Long An 27.446 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 15 khóa IX phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 là 27.446 người, trong đó sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 21.326 người; sự nghiệp y tế là 4.500 người, sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao là 635 người, sự nghiệp khác là 985 người.

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm cho 20/20 cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Long An; giao các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh thực hiện tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm. UBND tỉnh Long An đã thường xuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để hoàn thiện các nội dung của Đề án (Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt) điều chỉnh đề án vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Đối với đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh . Trong đó, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm thể hiện rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ, công việc và điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, kỹ năng và trình độ đào tạo bồi dưỡng đối viên chức đảm nhiệm từng vị trí việc làm.

Về việc tinh giản biên chế, UBND tỉnh tỉnh Long An đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế cụ thể trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, trong đó đã đề ra lộ trình thực hiện tinh giản biên chế qua từng năm, đảm bảo thực hiện tinh giản 10% số lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW. Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã giải quyết tinh giản biên chế cho 643 người; trong đó, năm 2017, tinh giản được 101 người; năm 2018, tinh giản được 229 người; năm 2019, tinh giản được 146 người...

Quang cảnh buổi kiểm tra

Việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Đề án, Kế hoạch, Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Theo đó, đối với cơ quan hành chính sở, ngành tỉnh đã giảm 39 đơn vị cấp phòng và tương đương; đối với cấp huyện, đã sáp nhập Phòng Y tế về Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện để tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, sau khi sắp xếp toàn tỉnh đã giảm 192 đầu mối, trong đó cấp tỉnh giảm 114 đơn vị (giảm 19 đơn vị sự nghiệp khác thuộc sở ngành tỉnh, 34 đơn vị sự nghiệp y tế, 61 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp); cấp huyện giảm 78 đơn vị (trong đó đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo giảm 49, đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp giảm 14 đơn vị, đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin giảm 15 đơn vị); giảm 128 cấp trưởng (cấp tỉnh: 52, cấp huyện: 76); giảm 47 cấp phó (cấp tỉnh: 26, cấp huyện: 21); giảm 592 biên chế so với năm 2017. 

Về tuyển dụng công chức, viên chức, từ năm 2012 đến năm 2019, tổng số công chức, viên chức được tuyển dụng là 7.919 người; trong đó có 490 công chức (tuyển dụng đặc biệt đối với 67 công chức) và 7.429 viên chức (sự nghiệp y tế: 1.725; sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 4.999; thể thao, văn hóa và du lịch: 38, thông tin và truyền thông: 11; sự nghiệp khác: 656). 

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Số lượt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn từ tháng 6/2012 đến 31/12/2018 là 1.514 trường hợp, trong đó, cấp tỉnh là 732 trường hợp; cấp huyện là 984 trường hợp.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục theo đúng kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ. Từ năm 2017 đến nay, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Về số lượng cấp phó, từ tháng 8/2017 đến nay, số lượng cấp phó của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh không vượt so với quy đúng quy định (bằng hoặc ít hơn số lượng cấp phó tối đa theo quy định). Từ năm 2018 đến nay, tỉnh thực hiện bố trí số lượng cấp phó của tổ chức cấp phòng theo chủ trương của Tỉnh ủy tại Đề án số 02-ĐA/TU là không quá 02 cấp phó. Riêng đối với các phòng, chi cục có tính đặc thù (sau khi sắp xếp, sáp nhập có quá nhiều biên chế) thì có thể bố trí số lượng cấp phó phòng nhiều hơn nguyên tắc của Đề án nhưng không được vượt thêm 02 cấp phó; đồng thời, khi có cấp phó phòng nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung và phải chủ động có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại hợp lý số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Khi tiếp công dân, xử lý đơn thư, công chức tiếp công dân đã chủ động liên hệ với cơ quan liên quan để nắm tình hình giải quyết công việc, vận động công dân chấp hành đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trao đổi với Ban Tiếp công dân các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền hướng giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Kịp thời tổng hợp, xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng.

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Nguyễn Văn Lượng phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Long An đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc; giải quyết tốt các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, không để khiếu kiện đông người.

Tỉnh Long An cũng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xác định rõ, cụ thể mục tiêu, lộ trình thực hiện để đạt được chỉ tiêu theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương; tỉnh cũng giao biên chế không vượt chỉ tiêu đã được phê duyệt. 

Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Long An sớm triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do UBND tỉnh đã ban hành; sớm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, báo cáo số công chức, viên chức có mặt tính đến 31/12/2018, báo cáo số lượng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo số liệu đánh giá phân loại công chức, viên chức hằng năm.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Chu Thị Hồng Tâm phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng thời, Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Long An báo cáo có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ và bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. 

Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh cần đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định, phấn đấu đến năm 2021 phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sau khi đã có sự sắp xếp về tổ chức bộ máy; rà soát, báo cáo số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo số lượng đơn vị sự nghiệp đã chuyển sang cơ chế tự chủ; báo cáo bổ sung việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2017…

Giải trình và làm rõ những vấn đề Tổ công tác đặt ra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An Nguyễn Văn Bon cho biết, về sử dụng biên chế và tinh giản biên chế, tỉnh Long An đã thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tinh giản biên chế đạt kết quả theo yêu cầu. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả cao. Các đơn vị sự nghiệp đã chuyển sang cơ chế tự chủ có 16 đơn vị, trong đó có 08 đơn vị tự chủ hoàn toàn (theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An, UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho 113 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh).

Về kiểm tra, rà soát công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị, trước đây có 02 trường hợp và đã báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xử lý; các trường hợp khác theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, Long An đã xử lý dứt điểm.

Về khắc phục những trường hợp còn hạn chế theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về thiếu điều kiện, tiêu chuẩn khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ, đến nay, tất cả các trường hợp đã được khắc phục, những trường hợp chưa khắc phục được, tỉnh kiên quyết không bổ nhiệm lại; không còn trường hợp nào làm hợp

Về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã tiến hành sáp nhập 52 ấp, khu phố và sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 06 xã, trong đó có 05 xã theo diện khuyến khích. UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua Đề án trong kỳ họp tháng 10 tới.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cho biết, ngay khi có Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh khắc phục ngay những hạn chế, thiếu xót và đến nay đã khắc phục được triệt để.

Về quản lý hội đặc thù, tỉnh khoán giao kinh phí theo nhiệm vụ công việc. Về y tế học đường tỉnh kiên quyết giảm biên chế, giao nhiệm vụ cho y tế xã, phường.

Về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương, tỉnh đã ban hành Đề án số 02 của Tỉnh ủy để thực hiện sắp xếp, như vậy, số lượng các tổ chức, cơ quan, đơn vị sẽ giảm nhiều, tiết kiệm được ngân sách nhà nước để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các cấp. Về kiểm tra công tác cán bộ, tỉnh Long An cũng đã thực hiện tương đối tốt. Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Long An cũng đã sử dụng đúng theo quy định, không vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, số biên chế có mặt tại thời điểm hiện tại cần được bổ sung vào báo cáo.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương tỉnh Long An đã thực hiện xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với tất cả các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp; đồng thời, đã tiến hành rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm sau khi có sự sắp xếp đối với cơ quan, đơn vị. Bộ trưởng cũng đánh giá cao tỉnh Long An đã thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức...

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, văn hóa công vụ…

Chỉ đạo rà soát lại và khắc phục dứt điểm những trường hợp sai phạm theo Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Kết luận số 48 của Ban Bí thư và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2017.

Chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong việc tinh giản biên chế, kết hợp với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến năm 2021 phải đạt tối thiểu 10% theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong việc tinh giản biên chế, kết hợp với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến năm 2021 phải đạt tối thiểu 10% theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới./.

* Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của tỉnh Long An

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả thực hiện công tác “Năm dân vận chính quyền” của tỉnh Long An, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An Nguyễn Văn Chóng cho biết, công tác dân vận năm 2019 của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng như: xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống Nhân dân; công tác cải cách hành chính đẩy mạnh, một số thủ tục hành chính được cắt giảm. 

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân được giải quyết kịp thời; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Ngoài ra, công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy hết vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thứng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Chóng cũng thừa nhận, một số nội dung cải cách hành chính của tỉnh Long An tuy được thực hiện tốt nhưng hiệu quả chưa thực sự cao; ý thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc tuy có chuyển biến nhưng thái độ phục vụ Nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa được đánh giá cao, nhất là ở cấp cơ sở. Kỹ năng công tác dân vận của một số cán bộ, công chức làm công tác dân vận chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, nhất là trong giai đoạn tinh gọn và trẻ hóa bộ máy… 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Xuân Hiền phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Xuân Hiền cho rằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã ban hành nhiều văn bản để triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng chủ trương, giải pháp phù hợp để cụ thể hóa các văn bản của Đảng về công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng đã tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực đền bù, giải tỏa, tái định cư trong các dự án thu hồi đất nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân…

Ông Trần Xuân Hiền đề nghị UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập huấn, nâng cao kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, công chức…

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND tỉnh Long An quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức và người dân trong điều kiện hiện nay. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần đổi mới hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước Trung ương và chính quyền địa phương các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, đánh giá các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Thường xuyên theo dõi, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào hoạt động nền nếp, thường xuyên biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt Phong trào; đưa tiêu chí đánh giá các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thành những quy định chung trong toàn bộ công tác thi đua, khen thưởng của Nhà nước. Lồng ghép phát động phong trào “Dân vận khéo” vào công tác phát động thi đua yêu nước hàng năm của hệ thống chính trị…

* Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Long An.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Thanh Tuấn

Tin khác