Thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Lào Cai

15:42 04/10/2019 | Lượt xem : 8253

Sáng ngày 04/10, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Lào Cai. 

Làm việc với Tổ công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Tiến Dũng báo cáo với Tổ công tác tại Buổi kiểm tra

 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai tại buổi kiểm tra, với tinh thần nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức về chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt văn hóa công sở; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ từng bước được nâng cao; cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt vai trò nêu gương, có thái độ chuẩn mực trong giao tiếp, giao dịch hành chính với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp; hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao hình ảnh, uy tín của cơ quan Nhà nước và tiếp tục nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ Nhân dân, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo cho biết, tính từ năm 2017 đến hết tháng 6/2019, Sở Nội vụ đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, 42 cuộc kiểm tra tại 24/32 cơ quan, đơn vị, đạt tỷ lệ 75%. Dự kiến đến hết tháng 11/2019, tỉnh sẽ hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra tại 100% cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về biên chế công chức, tính đến thời điểm 31/5/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn giao biên chế cho UBND tỉnh với tổng số 26.273 chỉ tiêu. Trong đó: biên chế công chức là 2.357 chỉ tiêu, biên chế sự nghiệp là 23.170 chỉ tiêu (hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 746 chỉ tiêu). Tổng biên chế cắt giảm năm 2019 so với năm 2018 là 626 chỉ tiêu (công chức là 52 chỉ tiêu, viên chức sự nghiệp là 574 chỉ tiêu). Kết quả cắt giảm biên chế từ năm 2015 đến nay được 1.773 chỉ tiêu, gồm: 174 biên chế công chức và 1.599 biên chế sự nghiệp.

Tính đến thời điểm ngày 15/6/2019, chính sách tinh giản biên chế đã thực hiện tổng số là 3.201 người (không bao gồm khối Đảng, đoàn thể), trong đó: nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP là 1.611 người; nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 1.534 người; nghỉ công tác theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 là 56 người.

Về vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, sau khi Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Lào Cai được Bộ Nội vụ phê duyệt, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt bản mô tả, khung năng lực của từng vị trí việc làm cho 21/21 sở, ban, ngành và 9/9 UBND huyện, thành phố. Đến nay các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã căn cứ vào đề án được phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Đối với đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 880/928 đơn vị, đạt tỷ lệ 94,82%. Ngày 27/5/2019, Sở Nội vụ đã có văn bản số 505/SNV-TCBC gửi các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự kiến tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2019.

Về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, sau khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, tăng cường quản lý nhà nước theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giảm mạnh đầu mối, thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đến nay, tỉnh Lào Cai đã sắp xếp, kiện toàn giảm tổng số 65 đơn vị, đầu mối, trong đó: đối với cơ quan hành chính giảm 13 đơn vị, đầu mối; đối với đơn vị sự nghiệp công lập giảm 52 đơn vị, đầu mối.

Về công tác tuyển dụng, UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng chủ yếu bằng phương thức thi tuyển cạnh tranh cùng với quá trình hoàn thiện các bước tuyển dụng công chức, viên chức đã thể hiện rõ nỗ lực và quyết tâm nhằm đổi mới tuyển dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh Lào Cai. Từ 2012 đến nay, tỉnh Lào Cai đã tuyển dụng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe đảm bảo chức danh cần tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương (nội dung này đã được Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra và kết luận năm 2017).

Về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, trong thời gian từ ngày 01/6/2012 đến ngày 31/12/2018, tỉnh Lào Cai đã có 5.662 lượt (bao gồm cả khối Đảng, đoàn thể) cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, cụ thể: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 374 lượt cán bộ, không có trường hợp nào sai quy trình, thủ tục; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử giữ các chức danh diện cơ quan, đơn vị quản lý là 5.288 lượt cán bộ, qua kết quả tự kiểm tra của các địa phương, cơ quan, đơn vị có 596 lượt người thiếu tiêu chuẩn, điều kiện.

Trong năm 2018, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện 06 cuộc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, gồm: 02 chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 01 chức danh diện Thường trực Tỉnh ủy quản lý; 01 chức danh thuộc diện UBND tỉnh quản lý và 02 chức danh thuộc diện cơ quan, đơn vị quản lý.

Về số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị, trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời, điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất (Trường Cao đẳng Lào Cai thừa 03 phó; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai thừa 04 phó; Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai thừa 03 phó và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai thừa 02 phó).

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư cũng được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tổ công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Lào Cai trong việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2017, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đã có báo cáo khắc phục những hạn chế theo Kết luận. Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị tỉnh Lào Cai báo cáo thêm về số lượng, kết quả khắc phục đối với số công chức, viên chức được bổ nhiệm còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn.

Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai có đánh giá về những kết quả, khó khăn vướng mắc khi tinh giản biên chế, báo cáo thêm về số lượng biên chế đã giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cũng cần được bổ sung trong báo cáo; đặc biệt, là kết quả xử lý đối với những trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng, chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Lào Cai báo cáo rõ hơn về việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi chức năng nhiệm vụ tỉnh có gặp những khó khăn, vướng mắc gì, có những tồn tại, hạn chế nào cần bổ sung vào trong báo cáo.

Đề nghị tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về không sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đã giảm đầu mối nhưng có giảm biên chế và giảm chi thường xuyên hay không? Tỉnh cũng cần bổ sung thêm vào trong báo cáo để làm rõ nội dung này.

Về số lượng cấp phó trong cơ quan, đơn vị, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm theo lộ trình đã đề ra.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai bổ sung thêm vào báo cáo số lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo có nguy cơ kéo dài; đồng thời, xử lý theo quy định và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh cần có chỉ đạo các sở, ngành liên quan để thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp đang thực hiện chức năng khai thác khoáng sản, môi trường trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Toàn cảnh Buổi kiểm tra

 

* Kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” của tỉnh Lào Cai

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận của chính quyền các cấp tiếp tục có chuyển biến. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của các địa phương đạt nhiều kết quả, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giải phóng mặt bằng phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Các cấp chính quyền đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội, thôn, bản, tổ dân phố được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tốt, tạo thuận lợi cho Nhân dân đến tiếp xúc và giải quyết công việc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn: việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả, thiếu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Công tác dân vận của chính quyền một số nơi có chuyển biến nhưng chậm; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước hiệu quả chưa cao; vẫn còn một số công chức, viên chức nhà nước gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân khi thi hành công vụ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn hình thức, chưa triển khai đầy đủ những việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Công tác tham mưu cho chính quyền về công tác vận động quần chúng, nhất là việc nắm bắt tình hình Nhân dân, phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở có lúc, có việc chưa sâu sát, kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở một số nơi còn mang tính hình thức. Một số việc quy định thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết, giám sát, kiểm tra chưa thực hiện thường xuyên.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ Trần Xuân Hiền phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

Tại buổi làm việc Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ Trần Xuân Hiền cho rằng, việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng và đạt nhiều kết quả; đặc biệt, tỉnh Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc, có nhiều dân tộc, đông đồng bào dân tộc thiểu số, đường biên giới dài 182km; kinh tế phát triển khá cao trong những năm qua; công tác dân vận đối với người dân tộc thiểu số vùng giáp biên giới khó khăn nhưng tỉnh đã quan tâm, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị.

Báo cáo của tỉnh Lào Cai đã ban hành chương trình, kế hoạch và văn bản quán triệt để triển khai các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác Dân vận như: Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 43-KL/TW; Kết luận số 114-KL/TW và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc thực hiện công tác dân vận.

Việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài còn khá cao, trong đó có vụ việc phức tạp, đề nghị tỉnh tập trung xử lý giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Về nhiệm vụ, giải pháp, để tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, đề nghị bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tìm giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nhất là giải pháp để cải thiện chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số tiếp cận dịch công,...

Phó Vụ trưởng Trần Xuân Hiền nêu ra một số vấn đề tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận chính quyền như: tăng cường va tập trung thực hiện chính sách nói chung, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và công tác xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo giải trình các kiến nghị của Tổ công tác, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Tiến Dũng cho biết, việc tuyển dụng công chức, viên chức thì Trung ương đã giao cho tỉnh, tỉnh lại tiếp tục giao cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố thực hiện.

Về quản lý biên chế, theo Giám đốc Sở Nội vụ, do đặc thù các vùng, địa phương khác nhau nên tỷ lệ tinh giản biên chế là không cào bằng, có tỉnh tăng, có tỉnh giảm, đơn vị giảm nhiều, đơn vị giảm ít, đơn vị không tăng.

Về lao động hợp đồng, tỉnh tiếp thu ý kiến của Tổ công tác và sẽ chỉ đạo, hướng dẫn để thống nhất các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Về các ý kiến của Tổ công tác, Sở Nội vụ sẽ nghiêm túc tiếp thu bổ sung thêm số liệu, giải trình lý do, số lượng tinh giản biên chế, số lượng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, số lượng đơn vị sự nghiệp tự chủ,… vào trong báo cáo để hoàn thiện theo quy định.

Về ý kiến của Tổ công tác, đề nghị tỉnh bổ sung thêm kết quả giải quyết các kiến nghị trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2017, tỉnh sẽ nghiêm túc bổ sung vào trong báo cáo.

Về những ý kiến góp ý, trao đổi của thành viên Tổ công tác, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai khẳng định nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng cho biết, thời gian qua, việc thực hiện các quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được tỉnh thực hiện triển khai nghiêm túc. Tỉnh Lào Cai đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ về công tác quản lý biên chế, đến nay đã giảm được tỷ lệ nhất định.

Đối với các kiến nghị của Tổ công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp thu ý kiến của Tổ công tác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ theo yêu cầu với số liệu đầy đủ, sinh động và thành phần tham dự đầy đủ với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ và Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, công tác tiếp công dân… Đây là bước để tỉnh Lào Cai chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Chỉ đạo, rà soát lại các trường hợp vi phạm và xử lý triệt để các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ, xử lý dứt điểm trong năm 2019 và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân để cải thiện cả điểm số và thứ hạng; đồng thời, chỉ ra những cơ quan, đơn vị nào chưa thực hiện tốt, những chỉ số thành phần nào chưa tốt còn hạn chế để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới, những cơ quan, đơn vị, chỉ số nào tốt thì tiếp tục phát huy.

Rà soát, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi có Nghị định của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện với các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hợp nhất 3 văn phòng: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Tiếp tục phê duyệt vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; đặc biệt, vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cần phải xác định lại được số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị đó và ngạch gì…

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là vai trò tiếp công dân của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước…

Về công tác dân vận, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao việc thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền của tỉnh nói riêng.

Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Cần làm tốt công tác dân vận trong từng cơ quan, đơn vị của mình, từng cán bộ, công chức, viên chức và trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm hơn công tác dân vận chính quyền cấp cơ sở.

Nghiên cứu, đổi mới trong hoạt động, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện gần dân. Tập trung giải quyết những bức xúc của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề bức xúc của người dân và những vấn đề mà báo chí nêu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó có nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giải quyết chế độ chính sách, rà soát lại các thủ tục hành chính và các quy định có ảnh hưởng, gây phiền hà đến người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để nghiên cứu, xây dựng các tiêu chính, đánh giá mô hình điểm dân vận khéo, thường xuyên định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa vào tiêu chí thi đua vào nền nếp; lồng ghép các phong trào dân vận và các phong trào chung.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Hình ảnh thành viên Tổ công tác phát biểu trao đổi, thảo luận với UBND tỉnh Lào Cai:

 

Anh Cao