Thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bình Phước

15:23 24/09/2019 | Lượt xem : 3684

Sáng ngày 24/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bình Phước.
Làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương cho biết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thường xuyên rà soát, đẩy mạnh việc phân cấp, uỷ quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Về công tác phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ và kịp thời những chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như: giải quyết thủ tục hành chính; chính sách ưu đãi đầu tư; quy hoạch đất đai; đấu thấu, đấu giá tài sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng... 

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng gắn với nguồn kinh phí trả lương, hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị, nhu cầu biên chế, số lượng người làm việc để xây dựng kế hoạch biên chế, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, giao biên chế công chức và xác định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, biên chế công chức hành chính của tỉnh là 1.872 người; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp là 20.697 người; số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được Bộ Nội vụ thẩm định giao 2.906 biên chế, tỉnh đã thực hiện thanh lý 1.168 trường hợp, hiện nay còn 1.054 chỉ tiêu.

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm cho 05 cơ quan (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh Tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Về việc tinh giản biên chế, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở đề án chung của tỉnh, các đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế riêng, trong đó xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu 10% biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao trong đơn vị sự nghiệp so với năm 2015. 

Trong năm 2019, tỉnh Bình Phước giảm được 97 biên chế hành chính (từ 1.969 biên chế xuống còn 1.872 biên chế); viên chức năm 2019 giảm so với năm 2018 là 442 biên chế (từ 21.139 biên chế xuống còn 20.697 biên chế); hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giảm so với năm 2018 là 1.168 người (từ 2.222 người xuống còn 1.054 người). Sau khi thanh lý hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, thực hiện chuyển sang hợp đồng lao động theo pháp luật lao động hiện hành đối với công việc phục vụ, bảo vệ, lái xe.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến nay, các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đã đi vào hoạt động ổn định. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các các cơ quan, đơn vị được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện một cách thận trọng, hiệu quả, từng bước thực hiện chắc chắn, không gây xáo trộn, bảo đảm bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, không trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, giảm chi ngân sách Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Theo đó, đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh, trước khi sắp xếp, kiện toàn có 214 đầu mối các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sau khi sắp xếp kiện toàn còn 124 đầu mối (giảm 90 đầu mối).

Đối với cơ quan hành chính cấp huyện, trước khi sắp xếp có 138 đầu mối các ở quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi sắp xếp giảm xuống còn 122 đầu mối (giảm 16 đầu mối).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trước khi sắp xếp có 569 đầu mối (kể cả đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo). Sau khi sắp xếp còn 506 đầu mối (giảm 63 đầu mối).

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, trong năm 2018, kinh phí chi thường xuyên của tỉnh giảm 37,989 tỷ đồng; trong đó, khối sở, ban, ngành tỉnh giảm 7,976 tỷ đồng; khối huyện, thị xã, thành phố giảm 29,912 tỷ đồng.

Việc tuyển dụng công chức được UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan và tuyển theo vị trí việc làm, từ năm 2012 đến nay đã tuyển dụng được 629 công chức.

Việc tuyển dụng viên chức được UBND tỉnh phân cấp cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện theo quy định, được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển, theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan. Kết quả, từ tháng 6/2012 đến nay đã tuyển dụng được 1.721 viên chức.

Về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện đúng theo Luật Cán bộ, công chức. Các công chức được tuyển dụng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình. Tổng số viên chức được tiếp nhận thành công chức không qua thi tuyển từ năm 2013 đến nay là 30 công chức.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về tuổi bổ nhiệm, trình độ chuyên môn, bồi dưỡng quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ. Có một số ít công chức khi bổ nhiệm còn thiếu điều kiện về trình độ lý luận, quản lý nhà nước; nhưng sau đó, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời rà soát, ưu tiên cử các trường hợp này tham gia đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện còn thiếu.Cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2019 là 585 người; trong đó, lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương là 289 người; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương là 296 người. 

Về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc về số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị. Đến nay, số lượng cấp phó của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tại địa phương đã cơ bản đảm bảo đúng quy định (bằng hoặc ít hơn số lượng cấp phó tối đa theo quy định).

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố được thực hiện định kỳ hàng tháng và công khai để công dân có thể chủ động thực hiện việc kiến nghị, phản ảnh trực tiếp.

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần của các Nghị quyết Trung ương.

Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Phước sớm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp; báo cáo số liệu đánh giá phân loại công chức, viên chức các năm gần nhất.

Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Phước báo cáo số lượng biên chế được giao, số lượng biên chế đã giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, số sử dụng và chưa sử dụng; báo cáo về việc lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, báo cáo làm rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ, bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. 

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định, phấn đấu đến năm 2021, phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định. Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước báo cáo chính sách thu hút trong việc tuyển dụng công chức, viên chức và việc thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển…

Năm 2015, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức…, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo khắc phục đối với các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn và đã báo cáo kết quả khắc phục với Bộ Nội vụ, tuy nhiên, báo cáo chưa được đầy đủ, đề nghị UBND tỉnh báo cáo cụ thể.

Về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, theo yêu cầu đến hết năm 2019 phải kiểm tra đạt 100% tất cả các cơ quan, đơn vị; tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2019, thời gian không còn nhiều, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành thanh tra, kiểm tra để đạt chỉ tiêu theo yêu cầu.

Giải trình và làm rõ những vấn đề Tổ công tác đặt ra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương cho biết, về tinh giản biên chế giáo dục, tỉnh chỉ giao chỉ tiêu biên chế, còn các địa phương tự cân đối để tinh giản biên chế theo hướng một người làm nhiều việc như văn thư, hành chính, thư viện… Về xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp giáo dục tại Bình Phước rất hạn chế vì thu nhập bình quân của người dân còn thấp nên khi trường tư mở ra không có học sinh đến học.

Về chảy máu chất xám, tỉnh gần như không có, chỉ chảy máu chất xám đối với bác sĩ giỏi. Về thu hút nhân tài, tỉnh cũng có chính sách nhưng thu hút rất khó. Tỉnh đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. Về hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, trước đây có một số trường hợp nhưng đến nay tỉnh đã khắc phục triệt để.

Về vị trí việc làm, tỉnh Bình Phước đề nghị các bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn khung vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập để tỉnh thực hiện thuận lợi. Sau khi tinh giản biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nâng lên, trong đó có nhiều tiến sĩ, thạc sỹ, cử nhân; trình độ cao đẳng và trung cấp còn ít.

Về kiểm tra công tác cán bộ, mỗi năm Sở Nội vụ đi kiểm tra các sở, ngành, địa phương và phát hiện các hạn chế, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục. Qua thanh tra, kiểm tra đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và nâng cao chất lượng công chức, viên chức; công tác tham mưu, công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Phấn đấu đến hết năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra và hoàn thành theo chỉ tiêu.

Về chính sách tinh giản biên chế, HĐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy là 06 tháng lương ngoài chế độ của nhà nước, do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ không có phát sinh khiếu nại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm tiếp thu ý kiến Tổ công tác và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu Tổ công tác.

Ông Nguyễn Văn Trăm chia sẻ, Bình Phước là một tỉnh nghèo, chủ yếu là nông nghiệp, dân số có 20% là người dân tộc thiểu số. Để cải cách hành chính, thu hút đầu tư trước hết phải cải cách tổ chức tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương, tỉnh chỉ đạo thực hiện từ thôn, ấp đến cấp tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, công nghệ hóa, do đó, xúc tiến đầu tư trong 02 năm 2017, 2018 bằng cả 20 năm cộng lại.

Như vậy, muốn thu hút được đầu tư nước ngoài phải cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội ngũ. Tỉnh đã đi học tập kinh nghiệm ở những tỉnh có chính sách thông thoáng, thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài để vận dụng phù hợp với điều kiện của Bình Phước.

Về chảy máu chất xám, ông Nguyễn Văn Trăm khẳng định là có, học viên được cử tuyển đi học nhưng họ rất ít về phục vụ địa phương hoặc phục vụ theo cam kết rồi lại chuyển đi do lương bổng, điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đối với những cán bộ, công chức bị phát hiện có nhũng nhiễu, tỉnh chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm, không để lây lan sang bộ phận hoặc cán bộ, công chức khác, ông Nguyễn Văn Trăm khẳng định, “thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Bình Phước, thành phần dự đầy đủ từ sở, ngành, UBND cấp huyện đến Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng rất chia sẻ với Bình Phước khi tách ra là một tỉnh khó khăn, nhưng trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh rất quyết liệt, tỉnh đã từng bước đi lên, phát triển mạnh mẽ, năm trước tốt hơn năm sau, thể hiện qua các chỉ số như PCI, PAR index…

Về báo cáo công tác kiểm tra công vụ, tỉnh đã báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu cầu, Bộ trưởng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, thể hiện qua các văn bản được báo cáo tại buổi kiểm tra.

Về thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, tỉnh đã kiểm tra được 79,7% các đơn vị trực thuộc, số còn lại khoảng 20%, đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện đảm bảo đến hết năm 2019 đạt 100% theo yêu cầu.

Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã giảm được tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Về quản lý biên chế, tỉnh Bình Phước giao không vượt chỉ tiêu biên chế được giao, tuy nhiên, vẫn còn một số biên chế chưa sử dụng.

Về vị trí việc làm, tỉnh phê duyệt còn chậm (mới được 05 cơ quan cấp sở), đề nghị Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt để làm cơ sở tuyển dụng công chức. Đối với vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phân cấp cho UBND tỉnh quyết định, hiện nay chưa phê duyệt được đơn vị nào, đề nghị tỉnh Bình Phước khẩn trương triển khai thực hiện.

Về tinh giản biên chế đối với cơ quan hành chính, tỉnh Bình Phước nằm trong mức trung bình của cả nước nhưng đối với đơn vị sự nghiệp thì còn thấp so với tỷ lệ chung. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bình Phước là một trong những tỉnh làm tốt công tác này, qua đó, đã giảm mức chi thường xuyên, tiết kiệm ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư, phát triển…

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Chỉ đạo rà soát lại và khắc phục những trưởng hợp sai phạm theo Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2015.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng và phê duyệt bản mô tả công việc, tiêu chuẩn ngạch trong các cơ quan hành chính và đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đối với những cơ quan đã được phê duyệt, đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành văn bản mới có liên quan; chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Về các kiến nghị của tỉnh, thành viên Tổ công tác đã trao đổi, giải đáp. Một số kiến nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

* Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của tỉnh Bình Phước

Theo báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng và thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết những vấn đề khiếu kiện, tố cáo của công dân gắn liền với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trên cơ sở đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2019 đạt 7,7% (kế hoạch cả năm là 7,3% - 7,5%). Thu hút đầu tư trong nước được 97 dự án với số vốn đăng ký 8.700 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài được 32 dự án với số vốn 290 triệu USD…

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Xuân Hiền phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Xuân Hiền đánh giá cao những kết quả của tỉnh Bình Phước đã đạt được thông qua thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền các cấp.

Ông Trần Xuân Hiền nhấn mạnh, công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đều thực hiện, cơ quan hành chính nhà nước (các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã) cũng thực hiện nhiệm vụ dân vận thường xuyên, vì vừa phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời cũng phải lắng nghe, giải thích và thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, thời gian quy định. Công tác tiếp công dân của tỉnh Bình Phước được thực hiện một cách nghiêm túc, cán bộ, công chức đã giải thích rõ ràng đối với những thắc mắc, kiến nghị của người dân, giải quyết dứt điểm đơn thư và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp từ năm 2020.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND tỉnh Bình Phước quán triệt thực hiện nghiêm văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức và người dân trong điều kiện hiện nay. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần đổi mới hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước Trung ương và chính quyền địa phương các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân. Tập trung giải quyết kịp thời một số bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất đai, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; thực hiện cung cấp thông tin báo chí cho người dân theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên tất cả các lĩnh vực. Kiên quyết rà soát tinh giản biên chế, sắp xếp lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp. Tăng cường rà soát, xoá bỏ những thủ tục hành chính, những quy định rườm rà gây phiền hà cho dân và hoàn thiện cơ chế một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao dịch với chính quyền.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, đánh giá các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Thường xuyên theo dõi, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào hoạt động nền nếp, thường xuyên biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt Phong trào; đưa tiêu chí đánh giá các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thành những quy định chung trong toàn bộ công tác thi đua, khen thưởng của Nhà nước. Lồng ghép phát động phong trào “Dân vận khéo” vào công tác phát động thi đua yêu nước hàng năm của hệ thống chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Hiến pháp 2013 và các văn bản liên quan đến công tác dân vận./.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:


Thanh Tuấn

Tin khác