Thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của tỉnh Bắc Giang

15:58 24/09/2019 | Lượt xem : 3020

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 465/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2019 thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Theo đó, trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã sử dụng các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và ban hành theo thẩm quyền các văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cả tỉnh Bắc Giang.

Về quản lý biên chế công chức, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục với 316 vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính; đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang còn giao vượt 01 chỉ tiêu; một số cơ quan, tổ chức sử dụng vượt chỉ tiêu, sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không bảo đảm quy định, xây dựng đề án tinh giản biên chế công chức không đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Việc tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn thanh tra đã tiếp nhận đối với 86 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP vào các năm 2016 và năm 2018. Nhìn chung, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền tuyển dụng theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy 05 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số viên chức trước khi được xét chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, trưng tập đến công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng thành viên vượt quá quy định.

Về nâng ngạch công chức, trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 02 kỳ thi nâng ngạch. Kết quả, năm 2016, có 44 công chức trúng tuyển (trong đó ngạch chuyên viên là 39, ngạch kiểm soát viên thị trường là 03, ngạch kiểm lâm viên là 02); năm 2018 có 68 công chức trúng tuyển (trong đó ngạch chuyên viên chính là 47, ngạch chuyên viên là 16, ngạch kế toán viên là 02, ngạch kiểm lâm viên là 03). Về cơ bản, việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, tiếp nhận hồ sơ dự thi và xét duyệt hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi; thành lập Hội đồng thi nâng ngạch còn có sai sót; cách ghi điểm của giám khảo chấm thi ở một số bài thi không bảo đảm quy định; có trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, trong giai đoạn thanh tra có 09 trường hợp được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Qua kiểm tra cho thấy các trường hợp được xét chuyển đã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục xét chuyển theo quy định.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 417 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (50 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 367 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức) cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhìn chung được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm chưa bảo đảm theo đúng quy định.

Về cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và số lượng cấp phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, tổ chức phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra 01 cơ quan, tổ chức có 04 Phó Giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án vị trí việc làm.

Tại thời điểm thanh tra các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang không còn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thông qua việc thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 05 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt mà tại thời điểm ban hành quyết định tuyển dụng công chức chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 01 trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định.

Kiện toàn sắp xếp số lượng Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm theo đúng quy định.

Chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; không bổ nhiệm lại thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được theo quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Sử dụng biên chế công chức trong chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định; chấm dứt việc sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; sắp xếp, điều chuyển số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính về các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định; sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế công chức đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Đề nghị rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 05 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp, kiện toàn số lượng cấp phó trưởng phòng đảm bảo theo đúng quy định.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.

 

Anh Cao 

Tin khác