Thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15:43 09/10/2019 | Lượt xem : 5143

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 499/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/4/2019.

Về quản lý biên chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm; số lượng biên chế công chức được các cơ quan, tổ chức thực hiện trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và được Bộ Nội vụ phê duyệt; các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh đã hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm. Đến thời điểm thanh tra đã tinh giản được 128 công chức trong đó 54 công chức nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; số chỉ tiêu biên chế công chức đã cắt giảm (do giao giảm chỉ tiêu biên chế công chức hằng năm) so với chỉ tiêu được giao năm 2015 là 118 chỉ tiêu.

Về thi tuyển công chức, trong giai đoạn thanh tra UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018 để tuyển dụng 119 chỉ tiêu công chức loại C và 05 chỉ tiêu công chức loại D. Tại thời điểm thanh tra, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2018 chưa tổ chức chấm thi. Qua kiểm tra trình tự, thủ tục tổ chức thi được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định.

Việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 04 trường hợp trước khi xét chuyển là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức biệt phái, trưng tập đến nhận công tác tại cơ quan, tổ chức hành chính tiếp nhận công chức.

Trình tự và thẩm quyền xét chuyển được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhân, 03 trường hợp tại thời điểm được xét chuyển và tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (01 trường hợp đã chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập).

Về nâng ngạch công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 02 kỳ thi nâng ngạch: Kỳ thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018 với 55 chỉ tiêu và kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 với 50 chỉ tiêu. Qua kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức thi và việc xét duyệt điều kiện dự thi đối với kỳ thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018 và kiểm tra việc xét duyệt điều kiện dự thi đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 cho thấy UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện theo quy định.

Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế:

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm: có 41 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cụ thể: 09 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước; 06 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị (đang được cử đi học); trong đó, có 09 trường hợp được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ quản lý nhà nước (04 trường hợp), trình độ lý luận chính trị (03 trường hợp), trình độ ngoại ngữ (02 trường hợp). Tại thời điểm thanh tra, còn 03 trường hợp bổ nhiệm lại chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và được bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, có 06 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 33 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng 10 cơ quan, tổ chức, thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, chuyên môn thuộc cấp sở, cấp huyện được thực hiện theo quy định pháp luật.

Việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong giai đoạn thanh tra, 05 cơ quan, tổ chức đã sử dụng 10 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017. Tại thời điểm thanh tra, 03 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 07 hợp đồng lao động làm công chức chuyên môn trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Thông qua việc thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; các trường hợp trong nguồn quy hoạch để kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng và có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, chiêu chuẩn theo quy định; lập kế hoạch cử 03 công chức được bổ nhiệm lại và 02 công chức được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được Kết luận thanh tra chỉ ra và các công chức sau khi cơ quan, đơn vị rà soát chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.

Ngoài ra, chỉ đạo rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 09 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 được chỉ ra tại Kết luận thanh tra này theo hướng dẫn chung tại Thông báo kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc ký hợp đồng lao động đối với 07 trường hợp hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.

Anh Cao