Thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Tuyên Quang

11:13 09/08/2019 | Lượt xem : 3417

Ngày 17/7, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 350/TB-TTBNV kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02//2019.
Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức đã áp dụng các văn bản của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ban hành một số văn bản theo thẩm quyền để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước cơ bản đúng quy định.

Tuy nhiên, việc UBND tỉnh áp dụng Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND về việc tuyển dụng vào công chức, viên chức không qua thi tuyển, xét tuyển theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong giai đoạn thanh tra, áp dụng chính sách nêu trên, UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện chính sách thu hút đối với 04 viên chức làm việc tại Đại học Tân Trào, chưa thực hiện chính sách thu hút đối với công chức. Đến nay, UBND tỉnh đã tham mưu, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND.

Về quản lý biên chế công chức cơ bản đã được UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật; nhưng tại thời điểm thanh tra UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 07 cơ quan, tổ chức (đến thời điểm công bố Kết luận thanh tra UBND tỉnh đã phê duyệt).

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 01 kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó tuyển dụng được 84 công chức, về cơ bản, kỳ tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định, nhưng còn có thiếu sót, tồn tại, hạn như: Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; việc tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả điểm thi, thực hiện chế độ tập sự còn có thiếu sót nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra, 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 03 công chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng quá trình thực hiện còn có thiếu sót như: tại thời điểm thanh tra còn 07 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 02 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, 01 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và 01 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức. Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định.

Về số lượng cấp phó, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành và các phòng, ban, chuyên môn thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện phù hợp quy định.

Về hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tại thời điểm thanh tra, còn 02 cơ quan, tổ chức sử dụng 12 lao động hợp đồng, 01 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (đến thời điểm công bố Kết luận thanh tra, các cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hợp đồng lao động và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nêu trên)…

Để khắc phục những hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; quản lý hồ sơ công chức.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức: thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; bố trí, sấp xếp công việc theo vị trí việc làm để phù hợp với bằng chuyên môn đối với 01 trường hợp. Tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch (được Kết luận thanh tra chỉ ra và các công chức sau khi cơ quan, tổ chức tiến hành rà soát) đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn 06 tháng, quá thời hạn nêu trên nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đẩy đủ tiêu chuẩn chức đanh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

Bên cạnh đó, thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ sung, chuyển giao, tiếp nhận, nghiên cứu, sử dụng, khai thác, lưu giữ, bảo quản, mở sổ quản lý hồ sơ, báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định, đảm bảo các thành phần hồ sơ; thực hiện lập mã số hồ sơ công chức để lưu trữ; sao chụp (scan) và lưu lưu trữ hồ sơ công chức dưới dạng tập tin trên máy tính.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, tồn tại nêu trên./.

Thanh Tuấn

Tin khác