Thanh tra nội vụ

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, viên chức tại Tổng cục Thuế

11:08 09/08/2019 | Lượt xem : 1627

Ngày 20/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 297/TB-TTBNV kết luận thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/8/2018.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhìn chung, việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định của pháp luật. Biên chế công chức, viên chức đảm bảo trong phạm vi chỉ tiêu được giao. Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (tính đến ngày 31/8/2018 tinh giản được 425 trường hợp).

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, về cơ bản, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung, quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Một số trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không được tín nhiệm cao, Tổng cục Thuế và các đơn vị đã xem xét, không bổ nhiệm lại.

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; 04 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 08 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; 02 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Về trình tự thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, hồ sơ không có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; một số biên bản họp tại Vụ, Cục, Chi cục chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Một số hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác, không có tài liệu thể hiện việc gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với nơi đi, nơi đến; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị nơi công chức đang công tác; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị dự kiến phân công công tác. Một số hồ sơ bổ nhiệm lại, không có tài liệu thể hiện việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng trực tiếp nhận xét, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại…

Về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, quy trình, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức của Tổng cục Thuế và các đơn vị được thực hiện theo quy định, đảm bảo điều kiện về thành tích và tỷ lệ không vượt quá 10% tổng số công chức, người lao động trong danh sách trả lương. Tuy nhiên, Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của 01 đơn vị có số lượng thành viên chưa đúng quy định.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị có từ 01 đến 03 người. Đến thời điểm hiện tại còn 01 phòng của Cục Thuế có số lượng cấp phó vượt 01 người nhưng có 01 phó phụ trách phòng.

Về quản lý hồ sơ công chức, viên chức, nhìn chung việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức đã được Tổng cục Thuế và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định. Qua kiểm tra, các đơn vị chưa thực hiện việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở sổ quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác sử dụng và quản lý công chức, viên chức để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên.

Thường xuyên thực hiện việc tuyển dụng công chức; đồng thời, xem xét, đánh giá lại việc chưa sử dụng hết số biên chế công chức được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức còn thiếu tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý về lý luận chính trị, ngoại gữ, tin học, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ… đi đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đến hết năm 2019 phải hoàn thiện, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu. Báo cáo Bộ Tài chính sớm tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương cho các công chức ngành Thuế…

Đối với 08 trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Chi cục hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, đến hết năm 2019 nếu không được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với 02 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện theo đúng Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

Ngoài ra, rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không phù hợp, có sai phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ tháng 6/2012 đến nay…

Bên cạnh đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận này. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót…

Xem toàn văn Kết luận thanh tra: Tại đây

 

Anh Cao

Tin khác