Thanh tra nội vụ

Kết luận của thanh tra Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm lãnh đạo tại tỉnh Thái Nguyên

11:21 09/08/2019 | Lượt xem : 2119

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 123/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; bổ nhiệm; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra một số sai phạm liên quan đến quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2018.

Kết luận nêu rõ, về quản lý biên chế công chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục với 315 vị trí việc làm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh; tại thời điểm thanh tra, đã ban hành các quyết định phê duyệt cơ cấu, vị trí việc làm và bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các cơ quan tổ chức; đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021; tính đến ngày 30/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tinh giản được 126 biên chế công chức, trong đó có 19 công chức tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, năm 2016, 2017 và đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh vượt so với chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao, cụ thể: Năm 2016, vượt 17 biên chế; năm 2017 vượt 28 biên chế; đầu năm 2018 vượt 07 chỉ tiêu biên chế.

Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, theo Kết luận thanh tra, việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, khi xét chuyển viên chức thành công chức không dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể để có văn bản xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 01 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về tuyển dụng công chức, Đoàn thanh tra, kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến các kỳ tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức. Về cơ bản, các cơ quan, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phân cấp. Tuy nhiên,  một số trường hợp vẫn cònhạn chế, tồn tại: thành lập các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng; thành lập Ban Giám sát và thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát trong kỳ thi tuyển công chức là chưa đúng thẩm quyền; xây dựng đề thi, đáp án thi không có thang điểm chi tiết; xây dựng đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học không có đề dự phòng; không dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp trúng tuyển để đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi thực hiện việc xếp lương…

Về tuyển dụng viên chức, Đoàn thanh tra kiểm tra việc tuyển dụng viên chức với phương thức thi tuyển của Trường Cao đẳng sư phạm (năm 2016), Sở Giáo dục và Đào tạo (15 trường Trung học phổ thông năm 2017) và việc tuyển dụng viên chức với phương thức xét tuyển của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính (năm 2017), Sở Y tế (năm 2018) cho thấy, về cơ bản, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế, tồn tại như: Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng là Trưởng ban tất cả các ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng; thành lập Ban Giám sát chưa đúng thẩm quyền; một số kỳ tuyển dụng viên chức không thực hiện việc giám sát kỳ thi; quyết định thành lập các tiểu ban để tổ chức ra đề, chấm điểm bài viết, coi thi và quyết định thành lập Ban Giám khảo để tổ chức phỏng vấn chưa đúng thẩm quyền…

Về nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, qua quá trình kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chưa ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức mình.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy một số cơ quan, tổ chức trong hồ sơ bổ nhiệm không có giấy chứng nhận sức khỏe của công chức tại thời điểm bổ nhiệm. Một số trình tự bổ nhiệm được được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại của một số trường hợp còn chưa đảm bảo thời gian theo quy định; 02 trường hợp tại thời điểm thanh tra đã quá thời hạn bổ nhiệm lại từ 06 tháng đến 12 tháng vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại...

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương đối với 28 trường hợp đã trúng tuyển trong các kỳ tuyển dụng công chức có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội và 01 trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt gửi lấy ý kiến Bộ Nội vụ để điều chỉnh, xếp lại bậc lương theo đúng quy định.

Chấm dứt việc ký hợp đồng lao động đối với 12 trường hợp và bố trí công việc đối với 04 trường hợp lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính theo đúng quy định; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời… 

 

Mời xem toàn văn Thông báo kết luận thanh tra: Tại đây

 

Anh Cao 

Tin khác