Công tác kế hoạch

Kế hoạch số 1547/KH-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13 tháng 4 năm 2018 về xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương

09:00 23/04/2018 | Lượt xem : 1631

Xem toàn văn Kế hoạch số 1547/KH-BNV: Tại đây

Tin khác