Các dự án

Danh mục Dự án năm 2016

15:35 09/03/2017 | Lượt xem : 4489

Các dự án đang chuẩn bị đầu tư

Dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự án

(triệu đồng)

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức

2016-2020

1.000

Dự án xây dựng khu đào tạo bồi dưỡng – Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế - Học viện hành chính quốc gia cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

2016-2020

1.000

Các dự án đã triển khai

Kho lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ và phim ảnh ghi âm

2011-2017

165.000

Mở rộng Kho Lưu trữ trung tâm lưu trữ quốc gia I

2016-2017

10.000

Viện Nghiên cứu và phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà nội

2015-2019

18.000

Tăng cường năng lực Viện Khoa học tổ chức nhà nước

2015-2018

17.000

Xây dựng hệ thống quản lý lưu trữ điện tử của các cơ quan Lưu trữ lịch sử và các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và lưu trữ lịch sử các cấp

 

8.000

Học viện hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

2015-2019

30.000

Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Trường ĐHNV tại miền Trung giai đoạn 2

2016-2020

10.000

Dự án tăng cường cơ sở vật chất y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên trường Đại học nội vụ hà nội

2015

5.000

Công trình phụ trợ Ban Tôn giáo Chính phủ

2015-2016

8.000

Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nội vụ

2016-2018

10.000

Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Nội vụ cung cấp ngày 01 tháng 3 năm 2017