Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Đắk Lắk: Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020

12:01 09/09/2020 | Lượt xem : 522

Tỉnh Đắk Lắk nỗ lực đến 2020, có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Với mục tiêu Nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nỗ lực sớm thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Tỉnh đến năm 2020, có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại đạt tối thiểu 10/20 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (50%), trong đó có 01 trong 02 tiêu chí: Thu nhập và Hộ nghèo.

Về nhiệm vụ cụ thể

Đối với hạ tầng kinh tế - xã hội: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư. Không để công trình bị xuống cấp, hư hỏng mà không được sửa chữa duy tu kịp thời.

Về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân: Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch... của địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, phát triển hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực; có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất. Trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân ở mức vượt trội, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, tiến đến xóa hộ nghèo trên địa bàn, trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Về giáo dục - y tế - văn hóa: Tiếp tục nâng cao trình độ dân trí của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp; nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các dịch vụ y tế ban đầu cho người dân được bảo đảm; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch; không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người. Nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã, tăng cường công tác quản lý, theo dõi sức khỏe cho dân số thường trú. Cố gắng 100% người dân ở khu vực nông thôn tham gia bảo hiểm y tế. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được bảo đảm, thu hút nhiều người dân tham gia; bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. Xây dựng mô hình hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng thu hút người dân tham gia.

Về cảnh quan - môi trường: Xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch, không rác thải, giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn toàn xã. Bảo đảm cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch. Thực hiện thu gom triệt để và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường thu hút cộng đồng tham gia, hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Thực hiện tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn xã. Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về an ninh trật tự - hành chính công: An ninh trật tự được bảo đảm; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Bảo đảm không để có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm. Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định. Xây dựng mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Các thôn, buôn xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ.

Về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, được thực hiện theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 và tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 29/5/2019.

 

Anh Cao (Nguồn: Quyết định số 2117/QĐ-UBND)