Nghiên cứu trao đổi

Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2020 và một số giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới

10:48 08/01/2021 | Lượt xem : 3682

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng và chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, nhất là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đó là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.
1. Kết quả các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”(1), trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ đã được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức; các phong trào thi đua đã triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Nội vụ được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. 

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung, nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua các phong trào thi đua, đã có 10 tập thể và 30 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động các hạng; 04 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 23 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể; Cờ Thi đua cấp bộ cho 44 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp bộ cho 40 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 197 tập thể và 452 cá nhân(2).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các phong trào thi đua được phát động thời gian qua có nội dung phong phú, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ và ngành Nội vụ, công tác khen thưởng kịp thời đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, với vai trò thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia, Bộ Nội vụ luôn chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, tham mưu nhiều chính sách trong xây dựng nông thôn mới gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020 và tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã, tập huấn cho giảng viên nguồn; tổ chức bồi dưỡng từ xa về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức xã đảm bảo đủ trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 13/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Thông qua phong trào và các hoạt động kỷ niệm đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và công chức, viên chức, người lao động của Bộ về vị trí, vai trò của phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2015-2020, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai công tác thi đua, khen thưởng ngành Nội vụ, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Nội vụ đối với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức phong trào thi đua ngành Nội vụ theo 07 cụm thi đua đối với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Từ đó, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều kiện thảo luận, trao đổi nghiệp vụ, học tập cách làm hay, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của ngành tại địa phương, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước của ngành Nội vụ. 

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, ngày 13/8/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019-2025 đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Qua các phong trào thi đua, công chức, viên chức Bộ Nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp và tác phong chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, chất lượng thực hiện Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ được nâng lên rõ rệt.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua này, đã có 19 tập thể và 166 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(3).

Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả rất quan trọng, thể hiện cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực tổ chức nhà nước: Bộ Nội vụ đã tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công chức, viên chức, tiền lương… theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 102 văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành 26 nghị quyết, 08 đề án, 01 chỉ thị, 16 quyết định; trả lời 109 chất vấn của đại biểu Quốc hội và 1.502 kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ(4). Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; thực hiện phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Nhà nước. Đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành…

- Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: đã chủ động, sáng tạo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng định hướng, động viên kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối tượng người có công, khen thưởng đối ngoại... Hướng dẫn khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ ban hành 07 nghị định và nhiều thông tư về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo: thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đồng thời khẳng định chính sách đúng đắn về tôn giáo và công tác tôn giáo của Việt Nam.

- Công tác văn thư, lưu trữ: tích cực, chủ động xây dựng và tham mưu ban hành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; đã hoàn thành Bộ pháp điển đề mục Văn thư - Lưu trữ, Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia... góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, dần chuyển sang số hóa tài liệu lưu trữ.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030; tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp, tài liệu bồi dưỡng ngạch công chức… Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đa dạng hoá các ngành đạo tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở cải tiến, đổi mới chương trình, giáo trình và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

- Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: Thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tận dụng những ưu thế của các phương tiện thông tin hiện đại, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được coi trọng. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ đã tích cực tuyên truyền biểu dương những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến gắn với việc tiếp tục triển khai các phong trào thi đua. 

Trong thời gian qua, Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ và Hội đồng thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thường xuyên được kiện toàn; đã kịp thời tham mưu giúp Bộ trưởng và thủ trưởng các đơn vị xây dựng, ban hành hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, chuyên đề, theo đợt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của ngành; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng sáng kiến và Hội đồng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trong việc xét, công nhận sáng kiến, đánh giá, xếp loại làm căn cứ cho việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng.

2. Những bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đối với người đứng đầu; phát huy hiệu quả, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng; sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Thứ hai, nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, có chủ đề rõ ràng, được cụ thể hóa thành chỉ tiêu cụ thể; hình thức thi đua đa dạng phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của từng đơn vị; luôn gắn thi đua với khen thưởng, thi đua là cơ sở, là căn cứ, là tiêu chí của khen thưởng; khen thưởng là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Thứ ba, chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới ở mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa lớn trong từng cơ quan, đơn vị. 

Thứ tư, chú trọng công tác truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng, điển hình tiên tiến…với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tích cực tuyên truyền, giáo dục và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ năm, thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng trong việc phát hiện, đề xuất kịp thời việc xét khen thưởng. Bố trí công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có năng lực, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với công việc.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới

Một là, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tổng kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng, cần đảm bảo chính xác, công khai, kịp thời trong tổ chức và tổng kết các phong trào thi đua, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp. Xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bốn là, tăng cường và đổi mới hoạt động truyền thông về gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua và kết quả thực hiện; bố trí thời lượng phù hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc triển khai các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị. 

Sáu là, tiến hành sơ kết, tổng kết qua mỗi phong trào thi đua, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời khắc phục; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới./.

Nguyễn Thị Sự, Văn phòng Bộ Nội vụ

Nguồn: tcnn.vn

-----------------------------

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.407.

(2),(4) Bộ Nội vụ, Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 548/QĐ-BNV ngày 17/8/2020 về việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ.