Văn phòng Chính phủ

Cơ cấu, tổ chức hoạt động của Văn phòng Chính phủ

15:40 29/11/2012 | Lượt xem : 4065

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4065

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(Theo Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29/9/2012)

 

Văn phòng Chính phủ có các Vụ, Cục, đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, như sau:

1. Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng (gọi tắt Vụ I).

2. Vụ Nội chính (gọi tắt là Vụ II).

3. Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương (gọi tắt là Vụ III).

4. Vụ Tổng hợp.

5. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

6. Vụ Pháp luật.

7. Vụ Quan hệ quốc tế.

8. Vụ Kinh tế ngành.

9. Vụ Kinh tế tổng hợp.

10. Vụ Khoa giáo - Văn xã.

11. Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

12. Vụ Thư ký - Biên tập.

13. Vụ Văn thư Hành chính.

14. Vụ Tổ chức cán bộ.

15. Vụ Kế hoạch tài chính.

16. Cục Quản trị.

17. Cục Hành chính - Quản trị II.

18. Trung tâm Tin học.

19. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy cấp phòng, Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng có 03 phòng; Vụ Văn thư Hành chính có 05 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng; Vụ Kế hoạch tài chính có 02 phòng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29/9/2012

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.392

Khách Online : 269