Bộ Công thương

Cơ cấu, tổ chức hoạt động của Bộ Công thương

16:20 28/11/2012 | Lượt xem : 5388

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5388

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Theo Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012)

 

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính.

3. Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Vụ Pháp chế.

5Vụ Hợp tác quốc tế.

6. Vụ Phát triển nguồn nhân lực.

7. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

8. Vụ Khoa học và Công nghệ.

9. Vụ Công nghiệp nặng.

10. Vụ Công nghiệp nhẹ.

11. Vụ Thị trường trong nước.

12. Vụ Thương mại biên giới và Miền núi.

13. Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

14. Vụ Thị trường châu Âu.

15. Vụ Thị trường châu Mỹ.

16. Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á.

17. Vụ Chính sách thương mại đa biên.

18. Thanh tra Bộ.

19. Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng).

20. Tổng cục Năng lượng.

21. Cục Quản lý thị trường.

22. Cục Điều tiết điện lực.

23. Cục Quản lý cạnh tranh.

24. Cục Xúc tiến thương mại.

25. Cục Xuất nhập khẩu.

26. Cục Công nghiệp địa phương.

27. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

28. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

29. Cục Hoá chất.

30. Cục Công tác phía Nam.

31. Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp.

32. Viện Nghiên cứu Thương mại.

33. Báo Công Thương.

34. Tạp chí Công Thương.

35. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 30 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 31 đến khoản 35 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Các Vụ sau đây được thành lập phòng:

Vụ Kế hoạch (04 phòng), Vụ Pháp chế (05 phòng), Vụ Tổ chức cán bộ (04 phòng), Vụ Hợp tác quốc tế (03 phòng), Vụ Khoa học và Công nghệ (04 phòng), Vụ Phát triển nguồn nhân lực (03 phòng), Vụ Tài chính (02 phòng), Vụ Công nghiệp nặng (01 phòng), Vụ Công nghiệp nhẹ (02 phòng), Vụ Chính sách thương mại đa biên (04 phòng), Vụ Thị trường trong nước (06 phòng), Vụ Thương mại biên giới và Miền núi (03 phòng), Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (04 phòng), Vụ Thị trường châu Âu (04 phòng), Vụ Thị trường châu Mỹ (03 phòng), Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (03 phòng).

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng, ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập khác còn lại trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này.

Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.715.003

Khách Online : 410