Bộ Giao thông Vận tải

Cơ cấu, tổ chức hoạt động Bộ Giao thông vận tải

15:35 10/01/2013 | Lượt xem : 4379

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4379

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Theo Nghị định 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012)

 

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Kế hoạch - Đầu tư;

2. Vụ Tài chính;

3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;

4. Vụ An toàn giao thông;

5. Vụ Pháp chế;

6. Vụ Vận tải;

7. Vụ Khoa học - Công nghệ;

8. Vụ Môi trường;

9. Vụ Hợp tác quốc tế;

10. Vụ Quản lý doanh nghiệp;

11. Vụ Tổ chức cán bộ;

12. Thanh tra;

13. Văn phòng;

14. Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

15. Cục Hàng hải Việt Nam;

16. Cục Hàng không Việt Nam;

17. Cục Đường sắt Việt Nam;

18. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

19. Cục Đăng kiểm Việt Nam;

20. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

21. Cục Y tế giao thông vận tải;

22. Trung tâm Công nghệ thông tin;

23. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;

24. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải;

25. Báo Giao thông vận tải;

26. Tạp chí Giao thông vận tải.

Các tổ chức quy định từ Khoản 1 đến Khoản 21 Điều này là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức quy định từ Khoản 22 đến Khoản 26 là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 03 phòng, Vụ Kế hoạch - Đầu tư được tổ chức 01 phòng.

Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông có Chi Cục đặt tại một số địa phương.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập khác còn lại trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ, trừ đơn vị quy định tại khoản 14 Điều này.

Nguồn: theo Nghị định 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.922

Khách Online : 370