Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16:37 18/01/2013 | Lượt xem : 5288

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5288
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Theo Nghị định số 76/2013/NĐ-CP, ngày 16/07/2013)

Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Thư viện.

2. Vụ Văn hoá dân tộc.

3. Vụ Gia đình.

4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5. Vụ Kế hoạch, Tài chính.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Vụ Thi đua, Khen thưởng.

8. Vụ Đào tạo.

9. Vụ Pháp chế.

10. Thanh tra Bộ.

11. Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng).

12. Cục Công tác phía Nam.

13. Cục Di sản văn hóa.

14. Cục Nghệ thuật biểu diễn.

15. Cục Điện ảnh.

16. Cục Bản quyền tác giả.

17. Cục Văn hoá cơ sở.

18. Cục Hợp tác quốc tế.

19. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

20. Tổng cục Thể dục thể thao.

21. Tổng cục Du lịch.

22. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

23. Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

24. Báo Văn hoá.

25. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật.

26. Trung tâm Công nghệ thông tin.

27. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Các đơn vị quy định từ Khoản 1 đến Khoản 22 là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ Khoản 23 đến Khoản 27 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị quy định tại các Khoản 20, 21 và 22 Điều này.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được tổ chức 03 phòng; Vụ Kế hoạch, Tài chính được tổ chức 06 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 03 phòng; Vụ Pháp chế được tổ chức 03 phòng.

Nguồn: chinhphu.vn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.715.006

Khách Online : 413