Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - Người lãnh đạo nhiệt huyết, nhiều sáng tạo trong ngành

17:23 18/12/2020 | Lượt xem : 330

Nét mặt thân thiện, vui tươi, cởi mở nhưng không kém phần cương nghị là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc và làm việc với ông Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh

Trải qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào ông cũng làm tốt công tác chuyên môn với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đạt nhiều thành tích cao. Từ năm 2015 đến tháng 5/2018, với cương vị là Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, ông đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ trì xây dựng, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị; chủ trì xây dựng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) và được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, tháng 5/2020.

Ngoài ra, ông còn trực tiếp tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên tại Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn quốc, làm cơ sở để các cấp bộ đoàn và xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Trực tiếp tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam làm cơ sở để Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cơ sở để thu thập, thống kê số liệu về thanh niên nhằm đánh giá sự phát triển của thanh niên; đồng thời, làm căn cứ phục vụ công tác hoạch định chính sách, pháp luật cho thanh niên; là cơ sở để giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên.

Kế đến, ông trực tiếp tham mưu xây dựng Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.


Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Trong quá trình công tác, ông ấn tượng nhất với dự án đã tham mưu, trực tiếp trình Chính phủ. Đó là Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo), gọi tắt là Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Ông là người trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án. Thông qua đó, đào tạo, bồi dưỡng một ngũ cán bộ, công chức trẻ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được tôi luyện và trưởng thành từ thực tiễn ở cơ sở, bổ sung vào đội ngũ cán bộ của các huyện nghèo trong cả nước. Cụ thể, Dự án đã tổ chức triển khai thực hiện thành công Dự án 600 Phó Chủ tịch xã từ khâu xây dựng văn bản hướng dẫn, tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí đội viên Dự án về xã công tác. Dự án đã tuyển chọn và bố trí được 580 đội viên về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 580 xã (20 xã còn lại đã có 02 Phó Chủ tịch nên không tăng cường trí thức trẻ về công tác để giúp cấp ủy, chính quyền các xã thuộc huyện nghèo lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giúp Nhân dân địa phương phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước.


Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi họp Đoàn đội viên Đề án 500 trí thức trẻ đi tập huấn tại Hàn Quốc

Song song với đó, ông chủ động phối hợp với Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức 05 đoàn cho cho 203 đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và công chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại Hàn Quốc. Mặt khác, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý nhà nước cho đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Sau hơn 5 năm công tác, đến nay hầu hết các đội viên đều có tư tưởng vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm công tác, nắm bắt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhiều đội viên đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận.

Sau đó, ông đã liên tục tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013; chủ trì, phối hợp với 34 tỉnh tổ chức phỏng vấn 5.485 trí thức trẻ đăng ký tham gia đề án để tuyển chọn được 500 đội viên bố trí về làm công chức của 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; thông qua đó đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý nhà nước cho hội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện...

Mặc dù công việc bận rộn nhưng ông luôn là người quan tâm, chu đáo trong thực  hiện chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong. Ông luôn kiểm tra, đôn đốc các địa phương thẩm định hồ sơ và giải quyết kịp thời những phát sinh liên quan đến giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong theo Quyểt định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ…
 
Từ tháng 5/2018 đến nay, với trách nhiệm là Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, ông đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung xây dựng để trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt Đề án Hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử tại Bộ Nội vụ và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt việc gửi, nhận văn bản, chữ ký số theo đúng Quyết định số 28/2018/QĐ-BNV ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Sau 3 tháng thực hiện (kể từ ngày 01/10/2018), Bộ Nội vụ đã hoàn thành 100% việc gửi, nhận văn bản điện tử, bảo đảm việc xử lý văn bản đến của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị được thực hiện trên môi trường mạng; sau 6 tháng, Bô Nội vụ đã hoàn thành 100% việc ký số văn bản. Tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ là một trong 5 Bộ được Văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và ký số văn bản.

Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại Lễ khai trương bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ

Không dừng lại ở đó, ông còn quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Văn phòng Bộ. Tuy có nhiều khó khăn, vướng mắc về nhận thức và quan điểm khác nhau, song sau 6 tháng xây dựng phần mềm, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, quy chế, chế độ làm việc và các văn bản hướng dẫn liên quan, Bộ Nội vụ đã tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động bộ phận Một cửa điện tử từ tháng 3/2019 (Bộ Nội vụ là một trong 3 Bộ đầu tiên triển khai mô hình một cửa điện tử). Kết quả, bộ phận Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ đã vận hành thông suốt; việc giải quyết thủ tục hành chính trước đây thường bị chậm, tổ chức và công dân đi lại nhiều lần, mất thời gian… đến nay đã được khắc phục, được Bộ trưởng đánh giá cao và đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung thủ tục giao biên chế công chức hàng năm của Bộ, ngành và địa phương vào bộ phận Một cửa của Bộ.

Trên cương vị của mình, ông quyết liệt chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Văn phòng Bộ đảm bảo hoàn thành tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ. Đặc biệt là công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Đến nay, sau nhiều năm, Bộ Nội vụ không còn tình trạng nợ đọng văn bản với cấp có thẩm quyền; công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới về phương pháp, cách thức, lề lối làm việc nên chất lượng tham mưu, đề xuất được nâng lên…

Không chỉ tham gia, chỉ đạo công tác chuyên môn, ông còn tham gia nhiều trong hoạt động nghiên cứu khoa học, cụ thể: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về “Nghiên cứu thí điểm thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với chuyên môn, nghiệp vụ trong bộ máy nhà nước”. Đề tài đã bảo vệ tháng 10/2011. Tiếp đó là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về “Cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đề tài đã bảo vệ năm 2015. Kết quả 2 đề tài của ông đều đạt loại khá.

Là một người năng động, thời gian rảnh, ông viết thêm bài đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành với tổng số 30 bài viết. Tích cực giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước chương trình đạo tào, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính của Học viện Hành chính Quốc gia và các bộ, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức.

Hơn hết ông trực tiếp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên do Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức; một số chuyên để cho đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của 64 huyện nghèo và Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi của 34 tỉnh thuộc phạm vi Đề án. Làm giảng viên kiêm nhiệm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Hành chính Quốc gia; Trườg Đại học Nội vụ Hà Nội và trực tiếp hướng dẫn một số nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Dù ở vai trò nào, ông cũng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức, hoạt động của đơn vị từ khâu xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên đến việc xây dựng, hình thành đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên của các Bộ, ngành và địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này nắm  bắt và triển khai công việc, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào nền nếp.

Trước công việc được giao, ông luôn cố gắng tìm hiểu, học tập kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm từng bước đưa hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp, đúng với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chủ động phân công công việc cho cấp phó, người đứng đầu các phòng, đội…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Vũ Đăng Minh

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bằng khen của Đảng ủy Bộ; Bằng khen của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ./.

Thanh Tuấn
( Nguồn: Tài liệu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X)