Dự án ADB

Các văn bản liên quan đến hoạt động của Dự án

14:00 30/10/2008 | Lượt xem : 5001

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5001

Các văn bản liên quan đến hoạt động của Dự án
 
- Hiệp định vay: Khoản vay Chương trình Hỗ trợ thực hiện Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính của Việt Nam – Giai đoạn I.
- Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Phái đoàn thẩm định của Ngân hàng Phát triển châu Á về đề án khoản vay chương trình để hỗ trợ việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính tại Việt Nam.
- Ma trận chính sách.
- Quyết định số 726/QĐ-BNV ngày 29/3/2005 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình vốn vay về đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2003 - 2005
- Quyết định số 161/2003/QĐ-TTG ngày 4/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
- Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.
- Thông tư  số 31/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước.
- Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/2/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
- Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
- Quyết định số 48/QĐ-ADB ngày 02/7/2007 của Dự án ADB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công của Ban quản lý Dự án ADB.

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.669

Khách Online : 245