Dự án ADB

Các hoạt động đã thực hiện của Chương trình vốn vay ADB

15:57 30/10/2008 | Lượt xem : 4874

 • Xem với cỡ chữ T T
 • Inverts
 • Lượt xem : 4874

  Các hoạt động đã thực hiện của Chương trình vốn vay ADB

 Xây dựng và sửa đổi, bổ sung các khung pháp lý về quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
STT
Nội dung
Tiến độ
 1.  
Xây dựng chính sách khuyến khích cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tham gia đào tạo, bồi dưỡng.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chính sách khuyến khích cán bộ, công chức nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tiêu ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước.
Đã hoàn thành
 1.  
Đánh giá việc thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định 161/2004/QĐ-BNV ngày 4/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
Đã hoàn thành


 Xây dựng kỹ năng cần thiết và xác định nhu cầu đào tạo
STT
Nội dung
Tiến độ
 1.  
Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
Đã hoàn thành
 1.  
Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương và chuyên viên chính ở các cơ quan Đảng và đoàn thể.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng danh mục kỹ năng cần thiết đối với lãnh đạo cấp Vụ và chuyên viên chính.
Đã hoàn thành
 1.  
Xác định kỹ năng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Đã hoàn thành
 1.  
Xác định kỹ năng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
Đã hoàn thành
 1.  
Xác định danh mục, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý Hội.
Đã hoàn thành
 1.  
Xác định danh mục đối với cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ.
Đã hoàn thành
 1.  
Xác định danh mục đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra ngành nội vụ.
Đã hoàn thành
 1.  
Xác định danh mục kỹ năng cần thiết, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Đã hoàn thành

 
Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng
STT
Nội dung
Tiến độ
 1.  
Xây dựng chương trình khung về phương pháp giảng dạy mới.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng nội dung và chương trình lớp đào tạo ngắn hạn đối với cán bộ lãnh đạo phường.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng nội dung và chương trình khung khoá đào tạo ngắn hạn đối với lãnh đạo các thành phố thuộc tỉnh và thị xã.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung về đào tạo đại học tại chức nông nghiệp cho cán bộ xã.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung đào tạo trung cấp văn phòng thống kê cho cán bộ xã, phường, thị trấn.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng nội dung và chương trình khung đào tạo ngắn hạn đối với bí thư Đoàn TNCS HCM xã, phường, thị trấn.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng nội dung và chương trình khung đào tạo ngắn hạn đối với cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung khoá đào tạo ngắn hạn đối với lãnh đạo xã.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng nội dung và chương trình khung   đào tạo ngắn hạn đối với lãnh đạo cấp Vụ.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng nội dung và khung chương trình đào tạo ngắn hạn đối với chuyên viên chính.
Đã hoàn thành
 1.  
Biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng giảng viên về phương pháp giảng dạy mới.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung và biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý công tác Hội.
Đã hoàn thành
 1.  
Biên soạn tài liệu cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra ngành nội vụ.
Đã hoàn thành
 1.  
Biên soạn tài liệu đào tạo bí thư đoàn xã, phường, thị trấn.
Đang thực hiện
 1.  
Xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Đã hoàn thành
 1.  
Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng chương trình khung và biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng quản lý đào tạo dành cho cán bộ quản lý đào tạo.
Đã hoàn thành
 1.  
Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước cho Chủ tụch UBND cấp xã.
Đang thực hiện

 
Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng
STT
Nội dung
Tiến độ
 1.  
Tổ chức lớp thí điểm đào tạo kỹ năng quản lý cho chủ tịch UBND cấp xã tại Đăk Lăk
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp thí điểm bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cho cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý ngành Văn thư – Lưu trữ Nhà nước.
Đã hoàn thành
 1.  
Tổ chức đợt học thứ nhất lớp đào tạo Thạc sỹ huấn luyện phương pháp sư phạm hành chính khoá 3 (Master of Trainer 3).
Đã hoàn thành
 1.  
Tổ chức đợt học thứ hai lớp đào tạo Thạc sỹ huấn luyện phương pháp sư phạm hành chính khoá 3 (Master of Trainer 3).
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp thí điểm bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Đã hoàn thành
 1.  
Mở 4 lớp đào tạo kỹ năng quản lý cho chủ tịch UBND cấp xã tại Bắc Giang, Bắc Ninh.
Đã hoàn thành
 1.  
Tổ chức đợt học thứ ba lớp đào tạo Thạc sỹ huấn luyện phương pháp sư phạm hành chính khoá 3 (Master of Trainer 3).
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp bồi dưỡng cán bổ tổ chức ngành xây dựng Đảng dành cho chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và lãnh đạo cấp phòng.
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp bồi dưỡng cán bổ tổ chức ngành xây dựng Đảng dành cho lãnh đạo cấp Vụ.
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp đào tạo quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước cho cán bộ tổ chức ngành tài chính
Đã hoàn thành
 1.  
Tổ chức đợt học thứ tư lớp đào tạo Thạc sỹ huấn luyện phương pháp sư phạm hành chính khoá 3 (Master of Trainer 3).
Đã hoàn thành
 1.  
Tổ chức đợt học thứ năm lớp đào tạo Thạc sỹ huấn luyện phương pháp sư phạm hành chính khoá 3 (Master of Trainer 3).
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng tại các tỉnh Hải Dương, Hoà Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đăk Lăk, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ, Bắc Giang cho hơn 3,000 cán bộ, công chức.
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác pháp chế của các Vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
 1.  
Mở lớp bồi dưỡng giảng viên triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã theo phương pháp giảng dạy mới.
Đang thực hiện
 1.  
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác trong một số lĩnh vực như: tài chính, pháp chế, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ... của Bộ Nội vụ.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức một số khoá tập huấn giảng viên.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho các Chủ tịch U BND cấp xã của một số tỉnh như: Lâm Đồng, Đăk Lăk, Kiên Giang, Trà Vinh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
 1.  
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước cho các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Kiên Giang, Trà Vinh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức một số khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng quản lý đào tạo cho các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Kiên Giang, Trà Vinh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức một số khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng giao tiếp cho các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Kiên Giang, Trà Vinh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức khoá đào tạo đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cho cán bộ phường, thị trấn thuộc các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Hoà Bình.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho CBCC làm công tác tổ chức cán bộ trong các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ, công chức về công tác quản lý dự án.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức nữ thuộc Bộ Nội vụ
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008
 1.  
Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản trị nguồn nhân lực cho cán bộ, công chức trong ngành tài chính.
Thực hiện trong Quý 3 và Quý 4/2008

 
Hoạt động giám sát, đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng
STT
Nội dung
Tiến độ
 1.  
Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng các khoá đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chí đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng các tiêu chí, công cụ, quy trình đánh giá chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính và QLNN cho CBCC
Đang thực hiện
 1.  
Xây dựng các công cụ, quy trình đánh giá khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Đã hoàn thành
 1.  
Xây dựng các tiêu chí, công cụ và quy trình đánh giá giảng viên quản lý nhà nước ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Đã hoàn thành
           
            Các khoá đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài
Trong năm 2004, BQL Dự án ADB đã tổ chức được 01 chuyến đi nghiên cứu, khảo sát tại Úc và New Zealand bằng nguồn vốn vay.
Từ năm 2005 đến nay, BQL Dự án ADB đã tổ chức 22 đoàn đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài bằng nguồn vốn vay ADB, cụ thể như sau:
Năm 2005: 02 đoàn
- Đoàn cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tại Australia từ ngày 14/11 đến ngày 23/12/2005 cho 22 người.
- Đoàn cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tại Australia từ ngày 27/11 đến ngày 17/12/2005 cho 16 người.
Năm 2006: 13 đoàn
Tổ chức 13 đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (trong đó tổ chức cho Ban Tổ chức trung ương là 7 đoàn): 6 đoàn đi Singapore (có 1 đoàn phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức, 2 đoàn Ban TCTW); 2 đoàn đi úc (1 đoàn cho Ban Tổ chức trung ương); 2 đoàn đi Trung Quốc (Ban TCTW); 2 đoàn đi Đức (1 đoàn cho Ban TCTW), 1 đoàn đi Ân độ ( Ban TCTW).
Năm 2007: 07 đoàn
BQL Dự án ADB đã tổ chức 07 đoàn đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài bằng nguồn vốn vay ADB trong năm 2007, cụ thể như sau:
-       Đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đi học tập tại Hàn Quốc gồm 18 người, thời gian từ 01/4 đến 14/4/2007 ;
-       Đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đi học tập tại Pháp gồm 18 người, thời gian từ 14/4 đến 29/4/2007 ;
-       Đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đi học tập tại Nhật Bản gồm 18 người, thời gian từ 20/5 đến 02/6/;
-       Đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đi học tập tại Trung Quốc gồm 21 người, thời gian từ 14 – 23/10/;
-       Đoàn cán bộ, công chức ngành Nội vụ đi học tập tại Úc, gồm 16 người, thời gian từ 27/1 đến 10/2/2007.
-       Đoàn cán bộ, công chức ngành Văn thư lưu trữ nhà nước đi học tập tại Cộng hoà Liên Bang Nga, gồm 16 người, thời gian từ 07/4 đến 21/4/2007.
-       Đoàn cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ đi học tập tại Pháp, gồm 20 người, thời gian từ 01 - 16/12/2007.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.666

Khách Online : 246