Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020Tải file đính kèm

14:15 01/10/2020 | Lượt xem : 739

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 2529/TB-BCĐ ngày 20/5/2020  về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) năm 2020 của Bộ Nội vụ.
Pano tuyên truyền xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại Bộ Nội vụ

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ. Tiếp tục và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành Luật PCTHTL và chương trình quốc gia PCTHTL. Tạo sự chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc. Đảm bảo trụ sở các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện việc treo pano, áp phích, biển cấm hút thuốc theo quy định.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo PCTHTL tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện PCTHTL. 

Về công tác tuyên truyền: 

Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung đã được phê duyệt thể hiện trong hợp đồng giữa Bộ Nội vụ với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. Lập hồ sơ và các thủ tục, quy trình, trình tự giải ngân kinh phí được phân bổ và thực hiện quyết toán kinh phí, tổng hợp quyết toán kinh phí với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ và các cơ quan liên quan kết quả triển khai hoạt động PCTHTL. 

Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức tuyên truyền PCTHTL trên Tạp chí (in, điện tử) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc triển khai thực hiện PCTHTL.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động lồng ghép việc tuyên truyền PCTHTL vào các hoạt động cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị mình. Chủ động, phối hợp với Ban chỉ đạo PCTHTL của Bộ trong việc tổ chức các Lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không thuốc lá. Định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện PCTHTL về Ban Chỉ đạo PCTHTL của Bộ để tổng hợp, báo cáo Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. 

Công đoàn Bộ Nội vụ và Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCTHTL phù hợp điều kiện thực tế của tổ chức mình. Phối hợp với Văn phòng Bộ tuyên truyền cho cán bộ, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên về PCTHTL theo chức năng của tổ chức mình./.

Phương Linh