Tin-covid19

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ về vấn đề thanh niên, tôn giáo tín ngưỡng

21:18 29/09/2022 | Lượt xem : 1563

Sáng 29.9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự kiến kế hoạch công tác năm 2023; việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc

Năm 2022, Bộ Nội vụ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý nhà nước, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật. Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đang lấy ý kiến các cơ quan về dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức truyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại cuộc làm việc

Về công tác thanh niên, năm 2022, Bộ Nội vụ chỉ đạo, điều hành, triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời tham mưu kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam...

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đánh giá báo cáo của Bộ Nội vụ, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thanh niên; khái quát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự kiến một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

Thường trực Ủy ban đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và chính sách, pháp luật liên quan; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo ở các địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên; phối hợp, đề nghị, hướng dẫn cụ thể các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương lồng ghép chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển vào chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của ngành, địa phương; đôn đốc các bộ, ngành tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các đề án được giao trong Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã nỗ lực triển khai các hoạt động trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, trên tinh thần đoàn kết, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động và phát triển lành mạnh. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ, tham mưu Chính phủ tổ chức phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các bộ, ngành liên quan, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các địa phương... để báo cáo tổng hợp, toàn diện các vấn đề liên quan, từ đó có các đề xuất, kiến nghị về công tác thanh niên.

Nguồn: https://daibieunhandan.vn

Tin khác

Khuyến cáo