Tin-covid19

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng

15:53 26/09/2022 | Lượt xem : 2658

Ngày 26/9, tại UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi công bố Quyết định. 
Tham dự buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Ông Nguyễn Mạnh Khương cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 361/QĐ-TTBNV ngày 16/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/7/2022.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. 

Ông Hồ Kỳ Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

Thanh Tuấn – Hoàng Tráng

Tin khác

Khuyến cáo