Tin-covid19

Chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

15:55 11/05/2021 | Lượt xem : 1585

Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp khẩn để chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 10/5, sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ kết luận như sau:

Trong thời gian vừa qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ đã được Cơ quan Thường trực và các đơn vị thuộc, trực thuộc, các đoàn thể của Bộ đã chủ động nắm bắt nhanh tình hình, chỉ đạo quyết liệt kịp thời có hiệu quả; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Trung ương và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ. Đặc biệt là chế độ báo cáo nhanh trước 16h00 hàng ngày khi có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ đánh giá cao và biểu dương ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc quán triệt, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ vẫn còn một số hạn chế đó là: một số đơn vị coi nhẹ công tác phòng, chống dịch COVID-19; một số công chức, viên chức, người lao động chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế; vẫn đến các điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, tham gia các sự kiện tập trung đông người khi đã có khuyến cáo của ngành Y tế nhưng không khai báo y tế trung thực. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đã có cải thiện, song chưa có chuyên mục sâu, hình thức phong phú, đa dạng để truyền thông về công tác phòng, chống dịch của Bộ Nội vụ.

Để chủ động phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19 trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các tổ chức đoàn thể của Bộ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc quyết liệt, có hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Nội vụ và thành phố Hà Nội.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Bộ trưởng và Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ nếu để công chức, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Thứ hai, bám sát các kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 1458/KH-BNV ngày 20/3/2020 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1904/BNV-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ ba, không được tổ chức các chuyến đi công tác địa phương nếu không được sự đồng ý của Bộ trưởng. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tiếp, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì số người tham gia bảo đảm không quá 20 người; đồng thời phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Thứ tư, giao Thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện cụ thể của đơn vị trong thời gian này chủ động quyết định hình thức làm việc phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo phòng, chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Thứ năm, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin chủ động đề xuất và thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin để truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ biết được công tác chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Nội vụ và thành phố Hà Nội một cách nhanh chóng, chính xác. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời công khai các tập thể, cá nhân thực hiện không đúng hoặc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ sáu, Văn phòng Bộ (Đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch): (1) Phối hợp với Trung tâm thông tin đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ để hỗ trợ việc kiểm tra thân nhiệt người ra vào trụ sở cơ quan Bộ đảm bảo an toàn và hiệu quả công tác phòng, chống dịch của Bộ. (2)  Chủ động đề xuất mua sắm tài sản, trang thiết bị phòng, chống dịch để bảo đảm không bị động, bất ngờ, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề xuất chi bồi dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (3) Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các báo cáo khác theo quy định trước 16h00 hàng ngày.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn trên chuyên mục “Thông báo” hoặc có thể xem và tham khảo tại file đính kèm.

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo: Tải về

Khuyến cáo