Tin-covid19

Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà đến hết ngày 22/4/2020

13:34 16/04/2020 | Lượt xem : 4192

Đó là Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Công văn số 1918/BNV-VP ngày 16/4/2020 gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ làm việc theo nội dung văn bản số 1674/BNV-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Nội vụ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà đến hết ngày 22/4/2020, quán triệt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ.

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ hàng ngày báo cáo tình hình, diễn biến dịch COVID-19 có liên quan đến công chức, viên chức, về Văn phòng Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng (thông qua Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19).

 

Anh Cao

Tin khác

Khuyến cáo