Tin-covid19

Bộ Nội vụ kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

19:28 31/08/2021 | Lượt xem : 1364

Ngày 30/8, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 913/QĐ-BNV về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo).
Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban; Thứ trưởng Trương Hải Long làm Phó Trưởng ban và 14 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Giúp Bộ trưởng điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

Sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đồi số. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ.

Về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trung tâm Thông tin làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo; là đơn vị đầu mối, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; trình Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế sửa đồi, bổ sung và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng giao Giám đốc Trung tâm Thông tin phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo kiện toàn lại Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo./.

Thanh Tuấn

Khuyến cáo