Tin-covid19

Bộ Nội vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19

16:41 15/09/2021 | Lượt xem : 1604

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ banh hành Công văn số 4492/BNV-BCĐ về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động phòng ngừa với các loại tội phạm có tổ chức liên quan đến "tín dụng đen", các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch COVID-19 và việc quyên góp, ủng hộ của Nhân dân để trục lợi; khuyến cáo không tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19… 

Yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị như: kiểm tra, cắt điện đối với hệ thống điện, thiết bị điện không cần thiết trong giờ nghỉ hoặc khi hết giờ làm việc; không tàng trữ các chất nguy hiểm cháy như: xăng dầu, gas... tại cơ quan, nơi làm việc. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ giao Văn phòng Bộ chủ trì đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự tại trụ sở Bộ Nội vụ trong thời gian dịch bệnh, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. 

Giao Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin bài khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; truyền thông kịp thời, chính xác về tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian dịch bệnh để công chức, viên chức, người lao động nắm bắt thông tin, nâng cao ý thức phòng chống dịch và bảo đảm trật tự xã hội./.

Thanh Tuấn

Khuyến cáo