Tin-covid19

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

10:22 20/04/2020 | Lượt xem : 3280

Đây là chỉ đạo của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 711/BTĐKT-VP ngày 16/4/2020 gửi Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban.

Theo đó, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1674/BNV-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Nội vụ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 602/BTĐKT-VP ngày 31/3/2020 và Công văn số 635/BTĐKT-VP ngày 07/4/2020 của Trưởng ban về thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục bố trí cho công chức, viên chức làm việc tại nhà và xử lý công việc bằng công nghệ thông tin đến hết ngày 22/4/2020. Hằng ngày, phân công một (01) công chức, viên chức, người lao động của Vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực giải quyết công việc tại cơ quan Ban. Có lịch trực gửi báo cáo lãnh đạo Ban (qua Văn phòng để tổng hợp) trước 9h00’ ngày 17/4/2020. Riêng lãnh đạo các vụ, đơn vị thực hiện lịch trực chung của cơ quan.

Ngoài ra, trước 14 giờ 00 hằng ngày, báo cáo qua phần mềm Zalo về tình hình thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của công chức, viên chức, người lao động và những cá nhân trong Vụ, đơn vị đã tiếp xúc gần với người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cần phải cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế (nếu có); Văn phòng tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Ban theo quy định.

Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao cho Vụ, đơn vị và việc công chức, viên chức, người lao động của Vụ, đơn vị lây nhiễm bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch.

 

 

Anh Cao

Khuyến cáo