Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong thời gian tới

15:51 21/12/2018 | Lượt xem : 8588

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đối với công tác phụ nữ, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên. Phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, địa vị của người phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được cải thiện. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ. Tuy vậy, trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình phụ nữ và công tác phụ nữ còn nhiều mặt hạn chế, đồng thời lại có những vấn đề mới đặt ra với nhiều thách thức.

Từ tình hình trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định: “Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ bảo đảm đúng quy định và nguyên tắc Đảng; đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có chiều hướng phát triển tốt để nâng cao chất lượng cán bộ; tiếp tục thực hiện quan tâm phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ có trình độ, phẩm chất, đạo đức tốt, có thành tích tốt trong công tác. Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, cán bộ công chức trong toàn Cục về trình độ lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ trong nguồn quy hoạch, nhất là đào tạo bối dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Thành phố lần thứ IV và các chỉ đạo của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan tâm và coi trọng công tác cán bộ, nhất là công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Căn cứ vào các Nghị quyết trên và thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 29/02/2016 Đảng ủy Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sau khi đánh giá về thực trạng và nguyên nhân yếu kém của công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ thời gian qua ở Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng ủy Cục đã nêu ra các quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ là:

- Phát huy vai trò tiềm năng to lớn của cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong các mặt công tác của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu bảo đảm tốt nguồn cán bộ kế thừa góp phần đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa của Ngành Hải quan.

- Việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ phải mang tính khả thi, có lộ trình và kết quả cụ thể; dự báo được các yêu cầu lâu dài để chủ động xây dựng các phương án bố trí cán bộ phù hợp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong đội ngũ lãnh đạo của đơn vị, đến cuối nhiệm kỳ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đào tạo được đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm đảm bảo về chất lượng, số lượng theo quy định.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ phải được ưu tiên nhưng bảo đảm đúng quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và chất lượng đội ngũ cán bộ.

- Công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ phải tạo được sự đồng thuận nhất trí của tập thể, từ lãnh đạo đến cán bộ thừa hành, của toàn thể cán bộ công chức, đảng viên.

Trên cơ sở các quan điểm trên, Nghị quyết đề ra các mục tiêu cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đến năm 2020 như sau: Cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 20% trở lên; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi tham gia cấp ủy các cấp không dưới 20%; Có Lãnh đạo Cục là nữ, có cán bộ trẻ dưới 45 tuổi để có giãn cách 03 độ tuổi làm nguồn cán bộ kế thừa; Lãnh đạo Chi cục và tương đương tỷ lệ nữ không dưới 15%; trẻ dưới 40 tuổi không dưới 5%; Lãnh đạo đội (tổ) thuộc Chi cục cán bộ nữ không dưới 30%, trẻ dưới 40 tuổi không dưới 5%.

Để thực hiện được các quan điểm và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong thời gian tới, Nghị quyết của Đảng ủy Cục nêu ra 03 nhiệm vụ và giải pháp, đó là: nâng cao nhận thức về công tác về cán bộ nữ và cán bộ trẻ; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí để tạo điều kiện cho cán bộ nữ, cán bộ trẻ phát triển; xây dựng và thực hiện “Chương trình tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi, cán bộ lãnh đạo quản lý nữ” đến năm 2020.

Đây là Nghị quyết rất quan trọng, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Đoàn Thanh niên, Công đoàn có trách nhiệm quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, công chức đồng thời kiểm ta việc thực hiện Nghị quyết ở cấp mình và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết./.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn

  • img

banner-right-01

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.287.188

Khách Online : 647