BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Bộ Nội vụ tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc

12/09/2023 14:44

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 666/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc đến năm 2030”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Chin Young đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa dẫn đầu năm 2019

Mục tiêu  Đề án nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ với các đối tác hiện tại của Hàn Quốc nhằm nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng những kinh nghiệm mà Hàn Quốc đã thành công vào quá trình cải cách công vụ, công chức tại Việt Nam, hướng tới xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

Tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ với các đối tác mới trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ mà hai bên còn chưa khai thác hết khả năng hợp tác.

Tăng cường tính chủ động, tích cực của Bộ Nội vụ trong việc tham gia các hoạt động hợp tác song phương về cải cách hành chính và quản lý công vụ, công chức, chính quyền địa phương, quản lý số, chính phủ số … và các lĩnh vực phía bạn có lợi thế; thúc đẩy các hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ với các đối tác Hàn Quốc.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, nội dung và hiệu quả của các hoạt động hợp tác, cụ thể là các chuyến công tác, các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc; các chương trình, kế hoạch hợp tác mà hai bên cùng quan tâm; các buổi tiếp, làm việc với đối tác Hàn Quốc; các hội nghị, hội thảo quốc tế hai bên đồng tổ chức. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá về nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế và kết quả, thành tựu trong các lĩnh vực hợp tác của hai bên.

Trong lĩnh vực cải cách công vụ, công chức, tăng cường các hoạt động hợp tác với Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, Bộ Quản lý Nhân sự Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, kinh nghiệm về thi tuyển chức danh, chức vụ lãnh đạo trong khu vực công, kinh nghiệm về phương pháp, bộ tiêu chí và cơ chế, bộ máy, nguồn lực phục vụ việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức theo thực tài dựa trên bảng mô tả và khung năng lực vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển;…

Trong lĩnh vực tăng cường năng lực chính quyền địa phương, nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm về mô hình tổ chức chính quyền địa phương của Hàn Quốc; Trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn về tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn và hải đảo; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản trị địa phương ở Hàn Quốc, trong đó có kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng truyền thông để thu hút người dân tham gia quản trị địa phương; Ký kết và triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ Hợp tác trong lĩnh vực hành chính công giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc;…

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, đề xuất các dự án với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) về các nội dung cải cách hành chính nhà nước; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc để đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn mới; về tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin;…

Trong lĩnh vực công tác thanh niên, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký kết nhằm trao đổi, học tập kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật đối với thanh niên; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc;…

Trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc trong lĩnh vực lưu trữ; tăng cường chia sẻ thông tin và trao đổi bản sao tài liệu lưu trữ hai bên quan tâm theo quy định và luật pháp hiện hành của mỗi nước; trao đổi chuyên gia và cán bộ lưu trữ trong lĩnh vực quản lý tài liệu số và bảo quản tài liệu lưu trữ giữa hai bên;…

Thu Trang
Tìm kiếm