Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

16:54 24/02/2016 | Lượt xem : 11419

Xem toàn văn Thông tư số 02/2016/TT-BNV và Biểu mẫu: Tại đây 

Tin khác