Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2016 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14:30 04/03/2016 | Lượt xem : 4828

Xem toàn văn Nghị quyết tại file đính kèm: Tại đây

Tin khác