Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20/01/2016 của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

16:52 24/02/2016 | Lượt xem : 4519

Xem toàn văn Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT: Tại đây

Tin khác