Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

16:50 24/02/2016 | Lượt xem : 4244

Xem toàn văn Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW: Tại đây